• Profil školy

    • Koncepcia rozvoja

     Základná škola s materskou školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce

     2019 - 2024

     Vízia školy:

     „Rozvíjať osobnosť žiaka, aby sa z neho stal dobrý a úspešný človek.“

      

     1. Poslanie a obraz školy

     • vo výchovnovzdelávacom procese sa využívajú moderné postupy, medzipredmetové vzťahy, integrované tematické vyučovanie, terénne vyučovanie, projektové vyučovanie,
     • v rámci vzdelávania a práce metodických orgánov si pedagógovia vymieňajú skúsenosti a realizujú otvorené hodiny,
     • na vyučovaní sa využíva tvorivé a kritické myslenie žiakov,
     • na základe štátneho vzdelávacieho programu sa kladie dôraz na rozvoj čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti, prácu s IKT, na prípravu žiakov piateho a deviateho ročníka na celoslovenské testovanie zo SJL a MAT, na testovanie pohybovej zdatnosti žiakov 1.ročníka, rozvoj estetického a kultúrneho cítenia žiakov.

     Princípy, z ktorých škola vychádza:

     • humanizmus – dôvera, ľudské práva,
     • demokracia – sloboda a zodpovednosť,
     • tolerancia uznanie individuálnych osobitostí,
     • kreativita spolupráca, tvorivosť a aktivita.

     Miestne podmienky, orientácia a tradícia školy:

     • kultúrne programy určené pre širokú verejnosť,
     • športové podujatia – pre školy v okrese,
     • aktivity podporujúce zdravý životný štýl,
     • aktivity spájajúce rodičov so školou.

     Spolupráca s obcou:

     • realizovať aktivity v spolupráci s obcou – MDD, Deň Zeme, Deň úcty k starším, Dni obce,
     • podieľať sa na skrášľovaní obce.

      

     2. Východiská

     Silné stránky školy:

     • pozitívna školská klíma,
     • humanizácia výchovy a vzdelávania,
     • práca s talentovanými žiakmi,
     • tradičné aktivity školy,
     • rozvoj záujmov žiakov i zamestnancov školy,
     • tímová práca pedagogického kolektívu vo výchovnovzdelávacom procese.

     Slabé stránky školy:

     • nedostatočné priestorové možnosti školy,
     • odbornosť vyučovania – je spôsobená dopĺňaním úväzkov pedagógov výchovnými predmetmi, ktoré nie sú ich aprobáciou,
     • potreba rekonštrukcie strechy a fasády pavilónov, potreba investícií do rekonštrukcie inžinierskych sietí,
     • vysoké ekonomické náklady na údržbu budov a priestorov v okolí školy,
     • vzdelávacie aktivity pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
     • chýbajúci správca počítačovej siete.

     Príležitosti:

     • dobré podmienky pre zavádzanie IKT do výchovnovzdelávacieho procesu,
     • spolupráca s partnermi – organizácie obce, f. Abriso, poľnohospodárske družstvo, atď,
     • celoživotné vzdelávanie pedagógov, možnosť výmeny pedagogických skúseností,
     • kreativita pedagógov,
     • prístupnosť k podnetom pedagógov, žiakov, rodičov a širšej verejnosti, rady školy, rady  rodičov,
     • dobré podmienky pre environmentálnu výchovu,
     • dobré podmienky pre športovú činnosť,
     • získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školu (projekty, granty a pod.),
     • umožniť žiakom stať sa plnohodnotnou osobnosťou – harmonicky rozvinutou, ktorá sa slobodne a zodpovedne realizuje vo svojom ďalšom živote,
     • prezentácia školy.

     Riziká:

     • nepriaznivý demografický vývoj,
     • pasivita a nezáujem žiakov o vzdelávanie a aj mimoškolské aktivity,
     • nízky záujem rodičov o ďalšie vzdelávanie žiakov,
     • nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,
     • negatívny vplyv sociálne slabého prostredia na správanie žiakov,
     • nedostatok finančných prostriedkov a zvyšovanie výdavkov na prevádzku,
     • vandalizmus v areáli školy.

      

     3. Zameranie školy

      Vstup do EÚ pôsobí na celú spoločnosť a samozrejme  aj na školstvo. Nová škola, škola v EÚ by mala vyzerať inak ako vyzerá dnes. Nestačí žiakov len vzdelávať a vychovávať, ale musí sa  prekonať klasický pojem vzdelávania a sprístupniť vzdelávanie gramotnosti, ktoré spočíva v práci s počítačom a ovládaní cudzích jazykov.

     ŠKOLA

     • Podporuje filozofiu – každý občan EÚ by mal ovládať dva cudzie jazyky vyučovaním dvoch cudzích jazykov – rozvíja jazykové kompetencie žiakov.
     • Rozvíja digitálnu kompetenciu žiakov prezentovaním a prípravou celoškolských a predmetových projektov.
     • Poskytuje  žiakom nielen pasívne učenie sa, ale smeruje ich záujem cez motiváciu a  tvorivosť k zvyšovaniu ich aktívnej pracovnej činnosti.
     • Učí vnímať a chápať kultúru vlastného národa a iných národov prostredníctvom projektových týždňov venovaných vždy jednému zo štátov Európskej únie.
     • Podporuje vyjadrovanie žiakov prostredníctvom kultúry na celoškolských akadémiách, vydávaním školského časopisu.
     • Rozvíja základy matematického myslenia   a základné schopnosti poznávať  v oblasti vedy a techniky účasťou v medzinárodných a národných matematických súťažiach Klokan a MAKS.
     • Vedie žiakov prípravou projektov k celoživotnému učeniu sa, k riešeniu problémov, k súťaživosti a podnikavosti.

      

     4. Preventívny program školy

     Škola má vypracovaný preventívny program. Cieľom tohto programu je celoškolská realizácia systémových, dlhodobo cielených a kontinuálnych činností a aktivít zameraných na zmenu a upevňovanie postojov detí ku zdravému životnému štýlu, k osvojeniu pozitívneho sociálneho  správania  a rozvoja osobnosti a komunikačných a sociálnych spôsobilostí. Ide o nasledujúce aktivity:

     • Systematické zavádzanie etickej a právnej výchovy, výchovy ku zdravému životnému štýlu aj  oblasti preventívnej výchovy do predmetov, kde je to možné uplatniť.
     • Uplatnenie rôznych foriem a metód pôsobenia na jednotlivcov a skupiny detí zamerané na podporu rozvoja osobnosti a sociálneho správania.
     • Škola spolupracuje s Policajným zborom SR, ktorý zabezpečuje besedy so žiakmi na rôzne témy.
     • V rámci protidrogovej prevencie sa žiaci zúčastňujú besedy o drogách.
     • Vytváranie  podmienok na zmysluplné využitie voľného času detí.
     • Spolupráca s rodičmi a osvetová činnosť pre rodičov v oblasti zdravého životného štýlu a v oblasti prevencie problémov vo vývoji a výchove detí. Poskytovanie poradenských služieb koordinátora  a výchovného poradcu rodičom a zabezpečenie poradenských služieb špecializovaných poradenských a preventívnych zariadení pre žiakov, rodičov a učiteľov.
     • Priebežné sledovanie konkrétnych podmienok a situácií na škole z hľadiska rizík výskytu sociálnopatologických javov a uplatňovanie rôznych metód a foriem ich riešenia. Poskytovanie poradenských služieb výchovného poradcu žiakom.
     • Sebavzdelávanie – systematické vzdelávanie školského koordinátora a ďalších pedagogických zamestnancov v metodikách preventívnej výchovy, v netradičných technikách pedagogickej preventívnej  práce s deťmi a v riešení problémových situácií súvisiacich s výskytom sociálnopatologických javov.

      

     5. Personálne podmienky

     Pedagogickí zamestnanci školy:

     • spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,
     • preukazujú odborné a pedagogickopsychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny,
     • preukazujú predmetné a edukačnovedecké odborné spôsobilosti i  praktické iniciačné  odborné, t. j. učiteľské spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone vyučovacích funkcií,
     • riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,
     • sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov.

      Odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú:

     • výchovný poradca, špeciálny pedagóg, psychológ,

      Vedúci pedagogickí zamestnanci:

     • svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované  spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,
     • vytvárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast pre všetkých členov kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy.

      

     6. Hlavný cieľ školy

     • umožniť žiakom získať veku primerané kľúčové spôsobilosti, základné vedomosti a znalosti,
     • budovať a prehlbovať povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva, rozvíjať ho a využívať vo svojom živote,
     • nadobudnúť potrebu vlastnej aktivity a tvorivosti, vypestovať si základ záujmu o celoživotné vzdelávanie,
     • zabezpečiť starostlivosť o deti v predškolskom veku a spolu s rodičmi vytvoriť dobré východiská pre školskú prácu,
     • poskytnúť služby, ktoré vytvárajú zázemie pre kvalitnú výchovnovzdelávaciu činnosť,
     • rozvíjať kritické a hodnotiace myslenie,
     • schopnosť spracovať informácie, posúdiť ich pravdivosť a vedieť vhodným spôsobom na ne reagovať,
     • kooperovať a pracovať v tíme.

      

     7. Strategické ciele školy

     • zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť,
     • naďalej vytvárať konkurencieschopnú školou vo vzťahu k iným školám,
     • zamerať sa na klímu v škole – zvýšiť kvalitu života v škole pre žiakov aj učiteľov,
     • vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu,
     • zlepšovať edukačné výsledky – snaha o rovnováhu vo vzťahu žiak – učiteľ – rodič,
     • spolupracovať s rodičmi – dosiahnuť pozitívne prepojenie rodičov na školu a získať ich podporu,
     • znižovať energetickú prevádzku školy,
     • zamerať sa na ciele a úlohy vedenia školy zavádzať a riadiť konštruktívne zmeny – neustále dbať na dobré meno školy

      

     8. Koncepčný zámer rozvoja školy z dlhodobého hľadiska 

     Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti:

     • zabezpečiť kvalitné personálne podmienky pre výchovnovzdelávací proces,
     • zvýšiť odbornosť vyučovania prostredníctvom zapojenia učiteľov do vzdelávacích aktivít v rámci rozširujúceho vzdelávania formou účasti na seminároch a aktivitách vzdelávacích inštitúcií i formou vnútroškolského vzdelávania (priebežné vzdelávanie učiteľov),
     • posilniť motiváciu učiteľa – rozhodujúceho činiteľa výchovy a vzdelávania skvalitňovať a modernizovať jeho prácu, umožniť mu osobnostný, profesijný a odborný rast, podporovať jeho aktivity a oceňovať jeho činnosť, v rámci finančného ocenenia určiť pravidlá odmeňovania,
     • motivovať žiakov k učeniu, poznávaniu a vlastnému rozvoju, pomáhať im hľadať, objavovať a rozvíjať svoje schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, podporovať ich talent a záujmy  a rešpektovať ich osobitosti,
     • pozornosť venovať slaboprospievajúcim žiakom a žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami – v tejto oblasti spolupracovať so špeciálnym pedagógom, vytvoriť podmienky pre fungovanie školského psychológa aspoň na čiastočný úväzok,
     • dodržiavať Štátny vzdelávací program v základnej škole aj v materskej škole – v jednotlivých oblastiach a v každom vyučovacom predmete i v činnosti mimo vyučovania  jasne určiť obsah, požadované spôsobilosti a stratégie,
     • pri ich úprave vychádzať z analýzy výsledkov výchovnovzdelávacej činnosti školy,
     • zamerať sa na výchovu smerujúcu k dobrým medziľudským vzťahom, k ochrane prírody a životného prostredia, k regionálnym tradíciám, k aktivitám podporujúcim zdravý životný štýl,
     • vychovávať deti a žiakov v duchu humanistických princípov, eliminovať prejavy rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie,
     • dať možnosť každému dieťaťu, žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností, oceňovať aktivitu, zodpovednosť  a úsilie,
     • v práci so žiakmi myslieť na ich potreby, práva ale i povinnosti a hľadať riešenia problémov spoločne s ich rodičmi.

     Koncepčný zámer v oblasti spolupráce s rodičmi a organizáciami v obci a okolí:

     • skvalitniť spoluprácu s rodičmi, zabezpečiť neustálu komunikáciu a tok informácií medzi školou a rodinou,
     • rešpektovať požiadavky a záujmy rodičov,
     • organizovať spoločné podujatia,
     • podporovať záujem rodičov a organizácie o odborné vedenie záujmových útvarov,
     • organizovať Deň otvorených dverí otvorením školy rodičom a širokej verejnosti – zviditeľniť prácu zamestnancov školy,
     • umožniť prístup k informáciám rodičom – webová stránka školy,  triedne aktívy, plenárne schôdze, rada školy, rada rodičov, konzultácie, osobné stretnutia,
     • rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a poradnými orgánmi školy, partnerskými a inými inštitúciami,
     • uskutočňovať spoločné aktivity aj so školami v okolitých obciach.

     Koncepčný zámer v oblasti riadenia školy a organizácie života v škole:

     • vytvoriť príjemné pracovné prostredie,
     • mať demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy,
     • neustále sledovať a zapájať sa do projektov ponúkaných hlavne MŠVVaŠ  SR, Európskymi inštitúciami, renomovanými firmami a organizáciami,
     • písať žiadosti o granty vyhlásené renomovanými firmami a organizáciami ( nadácie bánk, SPP, USS, ...),
     • zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami, zabezpečiť aktívnu spoluprácu so špeciálnym pedagógom a psychológom v záujme včasnej diagnostiky,
     • spolupracovať s políciou, sociálnym odborom, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí ÚPSVaR pri závažných porušovaniach školského poriadku a zanedbávaní výchovy zo strany zákonných zástupcov,
     • budovať pozitívny imidž školy, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky,
     • rozpracovať organizačnú štruktúru školy, prepojenie ZŠ s MŠ, delegovania právomocí a zodpovednosti na zamestnancov s cieľom ich participácie na riadení školy v súlade so zmenou zákona č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch,
     • spresniť požiadavky na prácu triedneho učiteľa, výchovného poradcu, vedúcich MZ a PK, koordinátorov projektov,
     • viesť nepedagogických zamestnancov k samostatnosti a zodpovednosti za vykonanú prácu.

     Koncepčný zámer v oblasti materiálno-technických podmienok školy:

     • doplniť kabinety pomôckami a didaktickou technikou,
     • zabezpečiť pomôcky pre činnosť ŠKD,
     • zabezpečiť, aby triedy  boli vybavené funkčným zariadením, nábytkom a interaktívnymi tabuľami s príslušenstvom,
     • zabezpečiť  a vybaviť ďalšie odborné učebne – školské dielne, ďalšiu jazykovú učebňu, školskú knižnicu,
     • vybudovať dopravné  ihrisko v areáli školy,
     • dobudovať detské ihrisko pre deti z ŠKD,
     • vybudovať bežeckú dráhu okolo multifunkčného ihriska,
     • na základe ponuky projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a v spolupráci so zriaďovateľom  snažiť sa o celkovú renováciu budovy školy ( zateplenie a úprava fasády, oprava alebo výmena strechy, renovácia interiéru školy),
     • postaviť prístrešok nad posedenie v areáli školy aj naďalej sa zaujímať o skrášľovanie okolia školy z vlastných zdrojov využitím potenciálu školy a zapájaním sa do projektov,
     • zrealizovať parkovisko v areáli školy pre zamestnancov školy, napr. pomocou zatrávňovacích dlažieb, na odbremenenie vonkajšieho parkoviska,
     • upraviť asfaltovú plochu školského dvora.