Navigácia

O škole

Profil školy

 

Koncepcia rozvoja
ZŠ s MŠ, Školská 7, Čečejovce
do roku 201
 
 1. VÍZIA

 

Víziou školy je

 

 • úspešný absolvent školy, schopný zvládnuť akýkoľvek typ stredoškolského štúdia a zapojiť sa do aktívneho života nielen v spojenej Európe, ale aj na celom svete,
 • žiak schopný rozvíjať svoje kompetencie.

  

Poslanie školy je

 

 • rozvíjať slobodu a zodpovednosť jednotlivca a  osobnosť žiaka,
 • vypočuť si názor každého  a zamyslieť sa nad ním,
 • rešpektovať , že každý žiak je odlišný a odlišnosť nás spája,
 • dodržiavať  práva a povinnosti, ktoré sú kľúčom k demokracii,
 • spolupracovať so všetkými subjektmi,  pretože spolupráca je predpokladom k úspechu.

 

Strategické ciele školy sú:

 

 1. Poskytovať vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové    kompetencie žiaka potrebné pre uplatnenie sa     v živote, pre uplatnenie sa na stredných školách i na rýchlo sa meniacom trhu práce.
 2. Vytvoriť a zaviesťdo každodennej práce školy systém riadenia kvality školy.
 3. Ponúknuť žiakom novú kvalitu vzdelávania, v ktorej bude tradičné encyklopedické vzdelávanie nahradené vzdelávaním pre život, vzdelávaním prepojeným s praxou a bude  odrazovým mostíkom k celoživotnému vzdelávaniu.
 4. Posilniť a zlepšiť vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov a zručností v oblasti informačných technológií pre každého absolventa školy.
 5. Neustále zlepšovať kvalitu učiteľov.
 6. Konsolidovať, profesionalizovať a rozširovať nástroje na rozvoj talentu detí a mládeže či už v podobe popoludňajších aktivít, záujmových krúžkov.

 

Žiak školy je :

 

 • slobodný – chápajúci seba, iných, život okolo seba, zodpovedný za svoje vzdelávanie a konanie, samostatný v rozhodovaní i konaní
 • dobrý -  uznávajúci a uplatňujúci morálne hodnoty (všeľudské mravné hodnoty), ctiaci si seba i iných, ctiaci si život a svet okolo nás
 • vzdelaný  – s vysoko rozvinutou schopnosťou myslieť a učiť sa, aktívne a tvorivo riadiaci svoju vlastnú budúcnosť, pripravený úspešne sa uplatniť na ním vybranej škole (slovenskej, európskej i svetovej) a na rýchlo sa meniacom európskom trhu práce

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie školy:

 • škola otvorená –buduje najužšiu spoluprácu s rodičmi, s Radou školy, zriaďovateľom a  verejnosťou. Prijíma podnety /prieskum, dotazník, stretnutia/ a rozvíja iné formy komunikácie. Vysvetľuje a obhajuje svoje postupy a hodnotenie. Usiluje sa o najlepšiu formu prezentácie na verejnosti. Permanentne pripravená k dialógu v ktorejkoľvek dobe. Vedie so žiakmi dialóg v rovine partnerského vzťahu.
 • škola moderných technológií a prístupov– využíva najmodernejšie prístupné technológie / internet, interaktívna tabuľa, počítačová a jazyková učebňa, multimédiá/ Žiaci môžu prakticky nacvičovať teoretické vedomosti ihneď po ich nadobudnutí, čím sú  vedení k samostatnosti. Pracuje taktiež na nepretržitom a systematickom celoživotnom vzdelávaní svojich učiteľov. Vedie žiakov k tomu, aby sa vedeli správne rozhodnúť v kritických a ťažkých situáciách, preto kladie dôraz na skupinovú a projektovú výuku.
 • škola praktická – vyučovanie žiakov je zamerané aj na rozvoj ich pracovných zručnosti, teoretické vedomosti si môžu overiť experimentovaním, praktickými a laboratórnymi cvičeniami, exkurziami. Vedomosti získané v jednotlivých predmetoch sa využívajú aj v ďalších predmetoch – napr. zručnosti s IKT naučené na hodine informatiky využívajú aj v ostatných predmetoch.
 • škola európska– sleduje trendy v európskom školstve – využíva pozitívne a učí sa i z negatívnych skúseností a poznatkov.
 • škola občianska– partnerstvom získava žiak nielen práva a prvky osobnosti, ale aj povinnosti a zodpovednosť za svoje rozhodovanie a správanie.
 • škola rešpektu a tolerancie – integruje postihnuté deti do bežných tried. Dodržuje základné hodnoty morálky a vzájomných vzťahov. Každodennou prácou bojuje za práva a dôstojnosť jednotlivcov,  cieľom školy je vybudovať tolerantné prostredie pre všetkých – aj pre handicepovaných
 • škola blízka prírode -  žiaci sa učia v zdravom prostredí, medzi deťmi a dospelými prevládajú zdravé vzťahy. Škola je  školou podporujúcou zdravie a zdravý životný štýl. O vzťahu k prírode svedčí veľa environmentálnych aktivít školy, ktoré sú zahrnuté v pláne environmentálnej výchovy. Škola sa nachádza v prostredí obklopenom krásnou zeleňou. Škola upravuje neustále svoje prostredie.

 

II.  Orientácia na partnerov, spolupráca s nimi a ich požiadavky

 

II.2.1

ŠKOLA - ZRIAĎOVATEĽ

ZRIAĎOVATEĽ - ŠKOLA

Poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie, plní ciele stanovené štátom, stanovuje si splniteľné ciele v súlade s požiadavkami humánnej školy, zabezpečuje plynulú prevádzku.

Zabezpečuje dostatok financií na  prevádzku školy, očakáva kvalitné plnenie úloh a kvalitné služby verejnosti. Škola od zriaďovateľa očakáva podporu pri napĺňaní cieľov

II.2.2

ŠKOLA - ZAMESTNANCI ŠKOLY

ZAMESTNANCI ŠKOLY - ŠKOLA

Vytvára pre zamestnancov školy optimálne pracovné podmienky, psychohygienické podmienky, zabezpečuje možnosti ďalšieho vzdelávania, oboznamuje s novou legislatívou, vytvára účinnú organizačnú štruktúru, priestor na realizáciu a tvorivosť, priznáva samostatné kompetencie, vytvára vnútorné školské predpisy tak, aby sa s nimi stotožnili všetci zamestnanci.

Plnia celkové a čiastkové ciele školy,  permanentne sa vzdelávajú, sú aktívni a iniciatívni, spolupracujú s rodičovskou verejnosťou, účinne spolupracujú s ďalšími partnermi školy, vytvárajú pozitívny imidž školy. Každý člen pedagogického zboru má právo participovať na tvorbe školských noriem, tiež na usmerňovaní chodu školy. Akceptujú vnútorné školské predpisy 

s vedomím, že nariadenia, ktoré spoločne skoncipovali a prijali, budú musieť plniť.

II.2.3

ŠKOLA - RODIČ

 RODIČ - ŠKOLA

Škola poskytuje rodičovi ako objednávateľovi kvalitné služby v rámci výchovy a vzdelávania, poskytuje mimoškolské aktivity

Rodičia spolupracujú so školou, podporujú jej hlavné ciele, pomáhajú škole, podieľajú sa na realizácii cieľov

II.2.4

ŠKOLA

ORGANIZÁCIE, SPOLUPODIEĽAJÚCE SA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Prizýva organizácie k spolupráci

Pomáhajú plniť hlavné úlohy školy

II.2.5

ŠKOLA - ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA 

ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA  - ŠKOLA

Predkladá samospráve koncepciu, plány práce, podnety na pomoc a spoluprácu, očakáva pomoc

Vyjadruje sa k hlavným úlohám, dáva podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti, spolupodieľa sa na realizácii úloh, poskytuje pomoc.

II.2.6

ŠKOLA – OSTATNÍ PARTNERI

MŠ SR, NADÁCIE, OBČIANSKE ZDRUŽENIA, PROJEKTOVÍ PARTNERI - ŠKOLA

Škola prizýva k spolupráci OZ, projektových partnerov, očakáva pomoc, podporu, dôveru

Škola očakáva od MŠ SR  vypracovanie legislatívnych noriem na vhodné podmienky výchovy a vzdelávania, podnety a výzvy na realizáciu projektov, podporu pri realizácii projektov.

 

 

III. SWOT  ANALÝZA  - SEBAHODNOTENIE

   Na vytvorenie jednotného koncepčného zámeru je nevyhnutné urobiť swot analýzu, poznať a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy, vedieť, aké má príležitosti a aké ohrozenia môže očakávať.

 

 Silné stránky

 

 • Starostlivosť o nadaných žiakov (triedy s rozšíreným vyučovaním CJ, vyučovanie informatiky  a cudzieho jazyka od 1. ročníka, vyučovanie druhého cudzieho jazyka od piateho ročníka),
 • starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania ( integrácia žiakov s vývinovými poruchami učenia, nadaných žiakov),
 • fungujúce športové aktivity, mimoškolská činnosť
 • existujúce tradičné aktivity,
 • spoluprácu so zákonnými zástupcami žiakov a eliminovanie výchovných problémov s deťmi,
 • kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,
 • 100 % kvalifikovanosť  pedagogických zamestnancov,
 • dobrá počítačová  gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov
 • záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. kvalifikačná skúška, IKT,...),
 • projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov,
 • dobrá vybavenosť školy počítačovou technikou (počítačové učebne, pripojenie na internet, interaktívne tabule),
 • dobrá vybavenosť školy učebnými pomôckami,
 • prezentácia školy na verejnosti (slávnosté akadémie, www stránka, spolupráca  s rôznymi inštitúciami),
 • akceptácia vzdelávacích a výchovných zámerov školy zákonnými zástupcami detí (väčšina),
 • fungujúca práca  krúžkov v mimovyučovacom čase,
 • organizácia poskytuje žiakom nadštandardné služby prostredníctvom školského psychológa a výchovného poradcu,
 • aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov(2 % dane z príjmov, sponzorské príspevky, projekty...).

 

Slabé stránky

 

 • budova potrebuje rekonštrukciu,
 • nevyhovujúce športoviská v areáli (potrebná rekonštrukcia).

 

Príležitosti

 

 • Získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy,
 • odbornú štruktúru vyučovania skvalitniť na 100 %, 
 • výmena pedagogických skúseností,
 • v maximálnej  miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. rodičov a ich detí,
 • umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov (metodicko-pedagogické centrum, vysoké školy),
 • využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov,
 • rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom ZŠ na výber stredných škôl,
 • podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického poradenstva,
 • využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach,
 • vo výchovno-vyučovacom procese využívať existujúcu sieť podporných inštitúcií a neziskových mimovládnych organizácií,
 • zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry – projekt Otvorená škola,
 • venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám,
 • rozširovať spoluprácu pri výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ a SŠ,
 • organizovať spoločné workshopy SŠ – ZŠ.

 

Riziká

 

 • Demografický pokles populácie,
 • zvyšovanie výdavkov na prevádzku,
 • nedostatok finančných prostriedkov na investície,
 • nedostatok financií na  odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktoré sú vyčlenené v štátnom rozpočte,
 • inteligenčný potenciál budúcich žiakov,
 • nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,
 • nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti.

 


 1. CIELE A ÚLOHY ŠKOLY

 

Zameranie školy

 

Vstup do EÚ pôsobí na celú spoločnosť a samozrejme  aj na školstvo. Nová škola, škola v EÚ by mala vyzerať inak ako vyzerá dnes. Nestačí žiakov len vzdelávať a vychovávať, ale musí sa  prekonať klasický pojem vzdelávania a sprístupniť vzdelávanie gramotnosti, ktoré spočíva v práci s počítačom a ovládaní cudzích jazykov .

 

ŠKOLA

 1. Podporuje filozofiu – každý občan EÚ by mal ovládať dva cudzie jazyky vyučovaním dvoch cudzích jazykov – rozvíja jazykové kompetencie žiakov.
 2. Rozvíja digitálnu kompetenciu žiakov prezentovaním a prípravou celoškolských a predmetových projektov.
 3. Poskytuje  žiakom nielen pasívne učenie sa, ale smeruje ich záujem cez motiváciu a  tvorivosť k zvyšovaniu ich aktívnej pracovnej činnosti.
 4. Učí vnímať a chápať kultúru vlastného národa a iných národov prostredníctvom projektových týždňov venovaných vždy jednému zo štátov Európskej únie.
 5. Podporuje vyjadrovanie žiakov prostredníctvom kultúry na celoškolských akadémiách, vydávaním školského časopisu.
 6. Rozvíja základy matematického myslenia   a základné schopnosti poznávať  v oblasti vedy a techniky - účasťou v medzinárodných a národných matematických súťažiach Klokan a MAKS.
 7. Vedie žiakov prípravou projektov k celoživotnému učeniu sa, k riešeniu problémov, k súťaživosti a podnikavosti.

 

Uznávanými hodnotami  školy sú:

 • sloboda
 • ľudskosť
 • vzdelanie

 

Tieto tri hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností.

 

Pedagogický  prístup uplatňovaný vo vyučovaní:

„Rovnaká šanca pre každého žiaka byť úspešný.“

 

Vo vzdelávaní sa  napĺňajú tieto špecifické ciele:

 

Vytvárať príjemné  školské prostredie.

 

             Jasne dané pravidlá v príjemnej atmosfére…

Úspešnosť školy je závislá na atmosfére, ktorá sa odvíja od medziľudských vzťahov, estetického prostredia, tradícií školy, súťaživosti, symbolov, pocitu bezpečia a istoty. Túto atmosféru vytvárajú všetci, ktorí na škole pracujú a školu navštevujú -  učitelia, žiaci, rodičia, partneri. Optimálne je, keď na škole panuje rešpekt a porozumenie, ústretovosť, hľadanie nových ciest, spoločné plány, pekné okamihy, ktoré vznikajú po športových víťazstvách, rôznych súťažiach a tradičných akciách školy. Je potrebné k sebe nachádzať cestu aj vo svojom voľnom čase.

 

 1. Zdravo učiť, porozumieť potrebe vzdelávať sa, cítiť potrebu celoživotného vzdelávania.

 

            Rozlišovať podstatné a nepodstatné, chápať vzdelanie ako celoživotný proces… Zdravo učiť, porozumieť potrebe vzdelávať sa znamená voliť najvhodnejšie metódy a formy práce, zapájať motiváciu, vťahovať žiakov do spoluúčasti na učení, zapájať ich do procesu učenia sa tak, aby smerovali k dosahovaniu kľúčových kompetencií a pokúsili sa dosiahnuť svoje osobné maximum. Svojím pôsobením i vlastným príkladom presviedčať, že učenie je celoživotný proces, pretože je súčasťou osobnostného vývoja.

 

Vychovávať ľudskú osobnosť a porozumieť jej.

 

Neučíme predmety, učíme deti – osobnosti so všetkými ich vlastnosťami, formujúcimi sa  hodnotami…

Prispievať k výchove zdravého, zodpovedného a sociálne tolerantného občana. Jeho gramotnosť by sa mala prejaviť v komunikácii s moderným svetom v oblasti jazykovej, informačnej, športovej, tvorivej a občianskej. Veľkú úlohu má v tomto smere osobnosť a odbornosť učiteľov a priestor, daný prierezovými témami.

 

Integrovať a porozumieť inkluzívnemu vzdelávaniu

 

Umožniť rozvoj každého žiaka…

To znamená  žiaka talentovaného, ale aj žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami – vývojovými poruchami učenia, žiaka so sociálne znevýhodneného prostredia. Osobnostný rozvoj detí je individuálny. Vzdelávanie môže byť riadené na základe individuálneho vzdelávacieho plánu, na ktorom sa podieľa triedny učiteľ, vyučujúci daného predmetu, pedagogicko-psychologická poradňa, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, rodičia, prípadne ďalší odborníci.

 

Vytvárať informačné prostredie a porozumenie práce s informáciami.

 

            Vyhľadávanie informácií a prácu s nimi považovať za jeden z pilierov vzdelávania…

Neznamená to, že sa pracuje iba s počítačom, ale získavajú, triedia, používajú a využívajú sa informácie získané štúdiom kníh, literatúry, filmu, divadla, informačných prostriedkov a pod. Pozornosť sa venuje aj školskej knižnici a vybaveniu kabinetov tak, aby žiakov obklopovalo podľa možností to, o čom sa učia, čo vytvorili a čo môže slúžiť ako názorná pomôcka.

 

Športovať a usporadúvať  ozdravovacie pobyty, porozumieť tomu, že vzdelávať sa   nemusíme iba  v škole.

 

            Šport je nielen zdravou aktivitou, ale i nenahraditeľnou výchovnou metódou formovania osobnosti; vzdeláva sa celý deň nielen v  škole…

Športový areál školy a okolia školy vytvára vhodné podmienky na využitie voľného času. Do vzdelávacieho programu zaraďovať lyžiarske kurzy, plavecké kurzy, školy v prírode. Možnosť pravidelného športovania je skvelou prevenciou sociálno-patologických javov a upevňuje požadované návyky detí, vedie ich k súťaživosti, reprezentácii školy, obce. Klasickú telesnú výchovu doplňujú krúžky zamerané na šport.

 

Mať partnerov v zahraničí a pochopiť, že sme súčasťou  Európy.

                        Môžeme sa učiť od Európy i učiť Európu …..Nájsť si partnerov v zahraničí, uskutočniť spoločné projekty a stretnutia. Spoločné projekty zamerať na elektronickú spoluprácu, na športovú činnosť, na témy, ktoré sú našim žiakom a učiteľom blízke.

 

Rozvíjať samosprávnu demokraciu, uvedomiť si svoje miesto medzi ľuďmi.

 

                        Škola a trieda je veľmi vhodným miestom na  poznávanie základných princípov demokracie…

Táto je realizovaná pod vedením triedneho učiteľa v spolupráci so žiackym parlamentom. Vedenie školy sa pravidelne stretáva  so žiackym parlamentom, ktorý tvoria zástupcovia jednotlivých tried a spolupracujú v mnohých oblastiach riadenia a rozvoja školy.

 

Mať preventívny program, vedieť rozpoznať nebezpečenstvo.

 

            Škola má vypracovaný preventívny program. Cieľom tohto programu je celoškolská realizácia systémových, dlhodobo cielených a kontinuálnych činností a aktivít zameraných na zmenu a upevňovanie postojov detí ku zdravému životnému štýlu, k osvojeniu pozitívneho sociálneho  správania  a rozvoja osobnosti a komunikačných a sociálnych spôsobilostí. Ide o nasledujúce aktivity:

 • Systematické zavádzanie etickej a právnej výchovy, výchovy ku zdravému životnému štýlu aj  oblasti preventívnej výchovy do predmetov, kde je to možné uplatniť.
 • Uplatnenie rôznych foriem a metód pôsobenia na jednotlivcov a skupiny detí zamerané na podporu rozvoja osobnosti a sociálneho správania.
 • Škola spolupracuje s Policajným zborom SR, ktorý zabezpečuje besedy so žiakmi na rôzne témy: Bezpečný kontakt so psami (1. – 4. ročník), Popis osoby – malý kriminalista (5. ročník.), Ako si nenechať ublížiť (6. ročník.), Kriminalita mládeže (7.ročník.), Drogy (8.ročník.) a Právne vedomie ( 9. ročník.).

V rámci protidrogovej prevencie sa žiaci zúčastňujú besedy o drogách.

 • Vytváranie  podmienok na zmysluplné využitie voľného času detí.
  • Spolupráca s rodičmi a osvetová činnosť pre rodičov v oblasti zdravého životného štýlu a v oblasti prevencie problémov vo vývoji a výchove detí. Poskytovanie poradenských služieb koordinátora  a výchovného poradcu rodičom a zabezpečenie poradenských služieb špecializovaných poradenských a preventívnych zariadení pre žiakov, rodičov a učiteľov.
  • Priebežné sledovanie konkrétnych podmienok a situácií na škole z hľadiska rizík výskytu sociálno-patologických javov a uplatňovanie rôznych metód a foriem ich riešenia. Poskytovanie poradenských služieb výchovného poradcu žiakom.
  • Sebavzdelávanie – systematické vzdelávanie školského koordinátora a ďalších pedagogických zamestnancov v metodikách preventívnej výchovy, v netradičných technikách pedagogickej preventívnej  práce s deťmi a v riešení problémových situácií súvisiacich s výskytom sociálno-patologických javov.

 

Komunikovať s verejnosťou.

 

                  Komunikácia je most k pochopeniu…… Cieľom je prehlbovať vzťahy s verejnosťou, dávať o sebe viac vedieť, usporadúvať stretnutia s verejnosťou, zapájať sa do organizovaní aktivít poriadaných obcou.

 

Škola má predovšetkým tieto  ďalšie koncepčné zámery:

 

 • Naplňovať a ďalej skvalitňovať  školský vzdelávací program.
 • Zachovávať svoj profil školy.
 • Pokračovať v zabezpečovaní personálnych podmienok školy.
 • Podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov.
 • Zlepšovať materiálno-technické podmienky školy.
 • Zabezpečovať dobrú úroveň kontrolnej a riadiacej práce.

 

 1. Personálne podmienky

Pedagogickí zamestnanci školy:

 

 • spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom,
 • preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny,
 • preukazujú predmetné a edukačno-vedecké odborné spôsobilosti i  praktické iniciačné  odborné, t. j. učiteľské spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone vyučovacích funkcií: v plánovaní výučby (najmä spôsobilosť projektovať ciele obsahového celku a vyučovacie hodiny),  organizovať výučbu (najmä spôsobilosť motivovať, komunikovať hodnotové postoje, usmerňovať myšlienkové postupy žiakov, poskytovať im spätnú väzbu, udržiavať neformálnu disciplínu žiakov) a spôsobilosť vyhodnocovať výučbu (najmä spôsobilosť diagnostikovať úroveň vstupnej a výstupnej vzdelanosti, hodnotiť žiacke výkony a sociálne správanie sa, posudzovať vlastnú vyučovaciu činnosť),
 • riadia svoj sebarozvoj a celoživotné učenie v odbornej oblasti a osobnostnom raste,
 • sú ako súčasť kolektívu schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, práce v tímoch a kooperatívneho riešenia problémov.

 

Odbornú pomoc žiakom a rodičom poskytujú:

 • výchovný poradca, špeciálny pedagóg, psychológ,

 

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

 • svojimi manažérskymi spôsobilosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované  spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,
 • vytvárajú podmienky pre svoj odborný a osobnostný rast pre všetkých členov kolektívu vzhľadom na ich osobný záujem a potreby školy.

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Materiálne vybavenie školy je na  dobrej úrovni – mnohé triedy sú vybavené novým nábytkom, postupne sa modernizujú ostatné priestory.

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu a  učebňu výpočtovej techniky (19 moderných počítačov), pojazdné jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 10 žiakov, dve interaktívne tabule, multimédiá. Na škole využívať  notebooky a dataprojektory  priamo v triedach, celá škola je pokrytá prístupom na internet.

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

Pri obnove učebných pomôcok využívať prostriedky získané z 2% dane.

Škola má k dispozícii školský dvor a trávnaté plochy, ktoré ju obklopujú. Školské ihrisko je v nevyhovujúcom stave, je potrebné doň investovať. Čiastočne je obnovené detské ihrisko pre deti materskej školy.

V škole prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, obnovujú sa triedy, chodby a šatňové priestory. Prebehla rekonštrukcia školskej jedálne vďaka finančnej pomoci projektu „ Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“ a Obce Čečejovce. Bolo vymenené zariadenia školskej kuchyne, jedálenský nábytok. Uskutočnila sa výmena podlahovej krytiny školskej jedálne. Bola zakúpená umývačka riadu a ohrevný výdajný pult na zabezpečenie kvalitného výdaja jedál. Čiastočne prebehla rekonštrukcia kotolne.

V budúcnosti  je potrebné sa orientovať na rekonštrukciu vonkajšej fasády a výmenu okien,  na ďalšie vybavenie školy audiovizuálnou a počítačovou technikou, na rekonštrukciu podlahovej krytiny v telocvični a na úpravu vonkajších priestorov školy.

 

Plnenie koncepcie predpokladá časové následnosti a kritériá na posudzovanie výsledkov. Jedným zo základných kritérií sú dosahované výsledky žiakov hodnotené pravidelne, výsledky dosiahnuté v celoštátnych meraniach, spokojnosť rodičovskej verejnosti a napokon radosť žiakov z toho, že majú možnosť vzdelávať sa.

 

Predpokladané zmenydosiahnuté realizáciou koncepcie sú, že škola v povedomí širokej verejnosti bude vystupovať ako

 

 • ŠKOLA, KTORÁ POSKYTUJE KVALITNÉ VZDELÁVANIE
 • ŠKOLA, KTORÁ PRESADZUJE A REALIZUJE HUMÁNNO-TVORIVÉ METÓDY VYUČOVANIA
 • ŠKOLA, V KTOREJ SÚ VYTVÁRANÉ PODMIENKY PRE ŽIAKOV NA ZÍSKANIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ
 • ŠKOLA, KTORÁ DEŤOM POSKYTUJE ESTETICKÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE
 • ŠKOLA, KTORÁ POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ DEŤOM NADANÝM, ALE AJ DEŤOM VYŽADUJÚCIM OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ
 • ŠKOLA, KTORÁ VYVÍJA PROJEKTOVÚ AKTIVITU
 • ŠKOLA TRETIEHO TISÍCROČIA

 

 

 

 

 

                                                                                          

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211
  +421 55 4649 229 ( školská jedáleň )

Fotogaléria