• Štatút Rady školy ZŠ s MŠ, Školská 7, Čečejovce

    • Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 7, 044 71  Čečejovce

      

      

     ŠTATÚT RADY ŠKOLY

      

      

                 V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z“) sa vydáva tento štatút rady školy.

      

     Čl. 1

     Základné ustanovenia

      

     1. V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. sa zriaďuje rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 7, 044 71  Čečejovce.
     2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

      

     Čl. 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

      

     1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
     2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

      

     Čl. 3

     Činnosť rady školy

      

     1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy (školského zariadenia) v oblasti výchovy a vzdelávania.
     2. Rada školy:
     1. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa.
     2. Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.).
     3. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy (školského zariadenia).
     4. Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia.
     5. Vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedených v § 5 ods. 7 citovaného zákona, a to najmä:

      1. k návrhu na počty prijímaných žiakov a počtu tried,

      2. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

      3. k návrhu rozpočtu,

     4. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

     5. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

     6. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  

         zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

     7. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského  

         zariadenia.

      

     Čl. 4

     Zloženie rady školy

      

     1. Rada školy má 11 členov.

     2. Členmi rady školy sú:

     • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
     • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
     • štyria zvolení zástupcovia rodičov,
     • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      

     Čl. 5

     Spôsob voľby členov rady školy

      

     1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
     2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy (školského zariadenia).
     3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy (školského zariadenia).
     4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
     5. Funkcia člena rady školy je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa školy a starostu obce.
     6. Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že treba doplniť člena do rady školy, bude sa postupovať nasledovne:
     • rodičia – doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
     • zamestnanci školy – doplní sa o zamestnanca, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
     • delegovaný zástupca – požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena.
     1. Členstvo v rade školy zaniká:
     • uplynutím funkčného obdobia,
     • písomným vzdaním sa členstva,
     • ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,
     • ak dieťa člena zvoleného za rodičov prestane byť žiakom školy,
     • odvolaním člena, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa,
     • obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
     • smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

      

      

      

     Čl. 6

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
     2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
     3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo tretina počtu členov rady školy).
     4. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
     5. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda.
     6. Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu. Prílohou zápisnice je prezenčná listina.
     7. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.

      

     Čl. 7

     Práva a povinnosti člena rady školy

      

     1. Člen má právo:
     1. voliť a byť volený do funkcie predsedu,
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
     5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety alebo materiály.
     1. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach bez náležitého ospravedlnenia sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Rada školy túto skutočnosť oznámi rodičom, zamestnancom školy alebo zriaďovateľovi, za ktorých bol člen rady školy volený alebo delegovaný, ktorí rozhodnú o jeho členstve.
     2. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

     Čl. 8

     Povinnosti predsedu rady školy

      

     1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
     2. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
     3. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, ak si neplní povinnosti, vyplývajúce mu zo štatútu, alebo ak je odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu.
     4. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
     5. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.
     6. Predseda rady školy zvolá zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.
     7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

     Výročná správa obsahuje:

     • prehľad činností, realizovaných radou školy v kalendárnom roku,
     • prípadné zmeny v zložení rady školy,
     • iné údaje (ak sú potrebné).

     Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

     1. Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. Všetky dokumenty rady školy uchováva predseda rady školy, kým nedôjde k ich archivácii podľa postupu upraveného registratúrnym poriadkom školy. Predseda rady školy odovzdá riaditeľovi školy dokumentáciu určenú na archiváciu po uplynutí funkčného obdobia danej rady školy.

            

     Čl. 9

     Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

      

     1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
     2. Riaditeľ školy v súlade s príslušným právnym predpisom alebo na požiadanie predkladá rade školy príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

      

     Čl. 10

     Hospodárenie rady školy

      

     1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.
     2. Rada školy nemá vlastný majetok.

      

     Čl. 11

     Záverečné ustanovenie

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy. Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy, teda dňa 9. apríla 2019.

      

     V Čečejovciach, dňa 9. 4. 2019

      

     Dátum schválenia: 9. apríla 2019                              .................................................................

                                                                                                           predseda rady školy