• Dôležitý oznam

     • Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že vstup do areálu školy je pre všetky cudzie osoby, okrem zamestnacov školy a žiakov, naďalej ZAKÁZANÝ. Výnimku má len sprievod dieťaťa do materskej školy.

      Ak máte akýkoľvek problém, prosíme Vás, aby ste ho najprv riešili telefonicky alebo mailom a po dohode s riaditeľkou školy až osobne, pričom potrebujete vopred vyplniť tlačivo Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Toto tlačivo bude treba vyplniť a podpísať aj pred rodičovským združením.

      Ďalej oznamujeme, že každé dieťa, ktoré preruší dochádzku do školy na viac ako tri po sebe idúce dni vrátane víkendu, musí doniesť so sebou Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom. Bez tohto vyhlásenia nebude možné žiaka pustiť do triedy a na príchod rodiča bude čakať v izolačnej miestnosti.

      Vyhlásenia nájdete nižšie.

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok

      24.septembra 2020 so začiatkom o 15:30 hodine,

      v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu a triednych učiteľov.

       

      Prosíme o dodržanie epidemiologických opatrení:

      – dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy,

      – prekryté horné dýchacie cesty (rúško),

      – vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, nájdete nižšie v prílohe, prípadne  pri vstupe do pavilónu -             vlastné pero, vyplnené a podpísané odovzdať triednym učiteľom,

       účasť max. 1 rodiča (zákonného zástupcu) za žiaka. 

       

      RNDr. Žaneta Takáčová

      riaditeľka školy

     • 2020-09 JumpFest Košice

     • Do galérie 2020-09 JumpFest Košice boli pridané fotografie.

      Jumpfest Košice  

      Dňa 10. 9. 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili 5. ročníka celoslovenskej atletickej súťaže, ktorá bola v krásnej scenérii pred Dómom sv. Alžbety na Alžbetinej ulici v Košiciach. 

      Žiaci súťažili v dvojboji, ktorý pozostával z behu na 60 m a skoku do diaľky. Obsadili sme aj dve medailové pozície, ale aj ostatní žiaci skončili na popredných miestach.  

      2. miesto - Šimov Varga, II. A 

      3. miesto - Soňa Hintošová, III. B 

      4. miesto – Vanesa Midová, VII. A 

      5. miesto – Peter Képes, VII. A 

      6. miesto - Tomáš Kapitán, IV. A 

      7. miesto – Lukas Pelegrín, V. A 

      14. Miesto – Petronela Bodnárová, VI. A 

      Všetkým športovcom srdečne blahoželáme 

       -EB-

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia !

           Blíži sa začiatok školského roka a žiaci sa opäť vrátia do školských lavíc. Všetci sa tešíme na opätovné stretnutie, ale mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Ak ich budeme všetci dodržiavať, dúfam, že sa nám podarí predísť šíreniu ochorenia COVID-19.

      MATERSKÁ ŠKOLA

      Vstup do MŠ bude mať od 7,00 hodiny JEDEN zákonný zástupca (doprovod) dieťaťa. Obaja sa pri vstupe do budovy podrobia rannému filtru - meranie teploty a pred vstupom použijú dezinfekciu na ruky, ktorá bude pri vstupe do budovy MŠ. Poverený zamestnanec školy bude merať teplotu a usmerňovať rodičov pri vstupe. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

      Zákonný zástupca:

      - zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

      - dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021,

      - odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy,

      - predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie ( alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie),

      - rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy, 

      - v prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,

      odporúčam zákonným zástupcom oboznámiť  sa s Manuálom opatrení pre MŠ, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR .

      ZÁKLADNÁ ŠKOLA

      Priebeh vyučovania od 02. do 08.09.2020:

      02. septembra 2020 – Slávnostné otvorenie školského roka

      Slávnostné otvorenie školského roka sa začne o 8,00 hodine na školskom dvore úvodnými informáciami a pokynmi riaditeľky školy. Potom sa všetci presunú do tried, kde pri vchode do budov odovzdajú žiaci zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu triednemu učiteľovi a potom bude pokračovať príhovor riaditeľky školy cez rozhlas. V exteriéri  aj v interiéri budú mať žiaci ( okrem 1.stupňa) rúška a bude zabezpečený dostatočný odstup medzi žiakmi. Pri vstupe do budovy bude k dispozícii dezinfekcia. Vstup do budovy bude mať povolený len JEDEN zákonný zástupca žiaka prvého ročníka a žiaka, ktorý nastúpi do našej školy prvý krát. Ostatní majú zákaz vstupu do areálu školy.

      O 8,30 hodine budú na školskom dvore k dispozícii vychovávateľky ŠKD pre rodičov žiakov, ktorí budú navštevovať ŠKD, aby vyplnili a podpísali potrebné papiere. Donesú si vlastné pero a budú dodržiavať odstupy a hygienické nariadenia.

      Školská jedáleň ani školský klub nebudú v prevádzke.

      03. septembra 2020

      - všetci žiaci majú 4 vyučovacie hodiny – triednické hodiny od 7,40 -11,15 hodiny

      Školská jedáleň a školský klub budú v prevádzke.

      04. septembra 2020

      - vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ale len 4 vyučovacie hodiny.

      07. a 08. septembra 2020

      - druhý stupeň má účelové cvičenie – teoretickú časť v triedach a praktickú časť v okolí školy.

      - prvý stupeň má 4 vyučovacie hodiny podľa rozvrhu.

       

      Všeobecné nariadenia

      - žiaci vchádzajú do budovy školy najskôr o 7,25 hod. v odstupoch s rúškom na tvári (2. stupeň), žiaci 1. stupňa rúška použijú na základe dobrovoľnosti,

      - žiak vchádza do budovy sám (zákonný zástupca nemá prístup do budovy), po rannom filtri a dezinfekcii rúk sa prezuje a odchádza do triedy, zdržiava sa v nej,

      - žiak musí mať náhradné rúško a jeden balíček hygienických vreckoviek v taške,

      - žiaci 1. stupňa nemusia mať na tvári rúško, pokiaľ sa zdržujú vo vlastnej triede.

      - rúško nosí žiak vo vnútorných priestoroch školy a školskej jedálne.

      - telocvičňa sa do 20.09.2020 nebude využívať,

      - prevádzka ŠKD začína 03. 09. 2020  a  do 20. 09. 2020 ranný ŠKD nebude.

      - od 21.09.2020, ak nedôjde ku zmene, bude v prevádzke aj ranný školský klub. 

      Zákonný zástupca

      - u žiakov 1. ročníka vstupuje do priestorov školy 1 zákonný zástupca, a to len do konca septembra,

      - zákonný zástupca vyplní zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa a odovzdá 02. 09. 2020 (rodič resp. žiak) triednemu učiteľovi,

      - v prípade podozrenia COVID 19 u dieťaťa, zákonný zástupca bezodkladne si dieťa vyzdvihne zo školy,

      - zabezpečí pre svoje dieťa 2 ochranné  rúška a 1 balík hygienických vreckoviek,

      - ak dieťa bude v škole chýbať viac ako 3 dni, zákonný zástupca vyplní prehlásenie o bezinfekčnosti,

      - odporúčam zákonným zástupcom oboznámiť  sa s Manuálom opatrení pre ZŠ, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR .

       

      Prajem nám všetkým úspešný školský rok 2020/2021

      RNDr. Žaneta Takáčová, riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

       

      v súlade s Manuálom opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si Vás vedenie školy dovoľuje požiadať o vyplnenie a podpísanie Dotazníka a vyhlásenia pre začiatok školského roka (príloha č. 3 predmetného manuálu opatrení) a Vyhlásenia o bezinfekčnosti (príloha č. 4 predmetného manuálu opatrení). Oba dokumenty je potrebné doručiť škole, prostredníctvom triednych učiteľov v deň nástupu dieťaťa do školy.

      V prípade prerušenia vyučovacieho procesu žiakom na viac ako 3 dni, je potrebné opätovne škole doručiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

      Preštudovanie Manuálu opatrení je možné na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/. Stiahnutie príloh je možné na nižšie uvedených linkoch, respektíve, ak nemáte možnosť vytlačenia, tak tlačivá Vám poskytneme osobne v priestoroch našej školy 27. a 28. augusta 2020 (štvrtok - piatok) v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.  

       

      Priloha_3_____Dotaznik_a_Vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roka.docx

      Priloha_4_____Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

     • OZNAM pre rodičov prijatých žiakov do 1.ročníka a do MŠ

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľsko ZŠ s MŠ žiada rodičov prijatých žiakov do 1.ročníka a do materskej školy, aby si prišli prevziať rozhodnutie o prijatí žiaka a zároveň doniesli rodný list dieťaťa (resp. kópiu) a občiansky preukaz dňa 23.6.2020 v čase od 14,00 do 17,00 hodiny do kancelárie zástupkyne riaditeľky školy.

      Ďakujeme

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020 do 30.6.2020 pre žiakov 1.až 5.ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 7, Čečejovce oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že organizácia vyučovania od 22.6.2020 do 30.6.2020 bude prebiehať nasledovne:

      • 22.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 4.A triedy a donesú učebnice na odovzdanie,
      • 23.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 3.A triedy, donesú učebnice na odovzdanie a dostanú učebnice do 4.ročníka,
      • 24.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 2.A a 2.B triedy, donesú učebnice na odovzdanie a dostanú učebnice do 3.ročníka,
      • 25.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 1.A a 1.B triedy, donesú učebnice na odovzdanie a dostanú učebnice do 2.ročníka,
      • 26.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 4.A triedy a dostanú učebnice do 5.ročníka,
      • 26.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 5.A a 5.B triedy, donesú učebnice na odovzdanie a dostanú učebnice do 6.ročníka.

      Učebnice majú byť vygumované, polepené a v každej má byť meno žiaka.

      Prosíme žiakov, aby všetci prišli v daný deň odovzdať učebnice, aby mohla prebehnúť výmena medzi ročníkmi.

      29.6.2020 prídu žiaci 1.až 5.ročníka na báze dobrovoľnosti - triednické práce.

      30.6.2020 - odovzdávanie vysvedčení v triedach.

      Zároveň prosíme žiakov, aby nahlásili triednym učiteľom, či majú záujem v tie dni, keď budú v škole, o obed v školskej jedálni.

      Žiaci odovzdávajú v prvý deň vyučovania triednemu učiteľovi podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka, (tlačivo nájdete v prílohe, ktoré vyplníte). Žiakovi sa môže preventívne  merať denne telesná teplota. Pri vstupe do budovy školy žiak použije dezinfekciu na ruky odchádza do svojej triedy.

      Vedenie školy

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020 do 30.6.2020 - 6. až 9.ročník

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 7, Čečejovce oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že organizácia vyučovania od 22.6.2020 do 30.6.2020 bude prebiehať v čase od 7,30 do 11,15 nasledovne:

      • 22.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 9.A triedy a donesú učebnice na odovzdanie,
      • 23.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 8.A a 8.B triedy, donesú učebnice na odovzdanie a dostanú učebnice do 9.ročníka,
      • 24.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 7.A a 7.B triedy, donesú učebnice na odovzdanie a dostanú učebnice do 8.ročníka,
      • 25.6.2020 prídu do školy všetci žiaci 6.A triedy, donesú učebnice na odovzdanie a dostanú učebnice do 7.ročníka.

      Učebnice majú byť vygumované, polepené a v každej má byť meno žiaka.

      Prosíme žiakov, aby všetci prišli v daný deň odovzdať učebnice, aby mohla prebehnúť výmena medzi ročníkmi.

      29.6.2020 prídu žiaci 6.až 9.ročníka do školy na báze dobrovoľnosti - triednické práce.

      30.6.2020 - odovzdávanie vysvedčení v triedach.

      Zároveň prosíme žiakov, aby nahlásili triednym učiteľom, či majú záujem v tie dni, keď budú v škole, o obed v školskej jedálni.

      Žiaci odovzdávajú v prvý deň vyučovania triednemu učiteľovi podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka, (tlačivo nájdete v prílohe, ktoré vyplníte). Žiakovi sa môže preventívne  merať denne telesná teplota. Pri vstupe do budovy školy žiak použije dezinfekciu na ruky odchádza do svojej triedy.

      Takúto formu sme zvolili na základe odporúčaní RÚVZ, aby sme dodržali všetky hygienické opatrenia.

      Vedenie školy

       

       

     • OZNAM o prevádzke MŠ v júli - NOVÉ !!!

     • Vedenie školy oznamuje rodičom detí MŠ, že materská škola bude v júli 2020 v prevádzke pre deti pracujúcich rodičov. Prosíme rodičov, aby  svoj záujem nahlásili pani zástupkyni Mgr. Adriáne Havrankovej osobne alebo v dňoch od 17.6.2020 do 19.6.2020 na telefónnom čísle 0910 902 745 v čase od 8,00 do 16,00 hodiny.

      ZÁROVEŇ žiadame rodičov, aby doručili pani zástupkyni POTVRDENIE od zamestnávateľa o pracovnom pomere do 26.6.2020, inak dieťa nebude môcť nastúpiť do škôlky v júli. Ďakujeme.

     • Organizácia vyučovania od 15.6.2020 - 19.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zákonný zástupca žiaka odovzdá dieťa do školy pred začiatkom vyučovania. Žiaci vstupujú do areálu školy bez rodičov (zákonných zástupcov). Žiaci vchádzajú do budov nasledovne:

      1.pavilón - pavilón MŠ - len deti z MŠ

      2.pavilón - len žiaci 5.ročníka

      3.pavilón - žiaci 1.-4.ročníka

      Žiaci 1.a 2. ročníka budú po triedach so svojimi triednymi učiteľmi. Žiaci 3. a 4. ročníka budú spojení do jednej triedy a budú v 4.A triede. Ruší sa delenie v ŠKD po skupinách, každé dieťa pôjde do ŠKD, kde je zapísané.

      Žiaci sa ráno zdržiavajú na školskom dvore v hlúčiku svojich spolužiakov, dodržiavajú odstup od ostatných žiakov. 

      Žiaci sú povinní nosiť rúško kdekoľvek mimo triedy, čiže v triede rúško nemusia mať.

      Pri vchode do budov školy bude naďalej prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Taktiež budú každému dieťaťu vydezinfikované ruky dezinfekčným prostriedkom. Vstup do budovy je možný len s rúškom.

      V prípade, že dieťaťu bude nameraná zvýšená teplota, bude sa sťažovať na bolesti hrdla, únavu alebo akýkoľvek z príznakov akútneho respiračného ochorenia, bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa a musí okamžite prísť vyzdvihnúť dieťa zo školy.

      Nástup a zvonenie bude prebiehať pre každý ročník nasledovne:

      • 1.hodina 7,40 - 8,25 h.
      • 2.hodina 8,35 - 9,20 h.
      • 3.hodina 9,35 - 10,20 h.
      • 4. hodina 10,30 - 11,15 hod.

      ŠKD bude v prevádzke od 11:15 – 16:00 hod. pre prihlásených žiakov 1. – 4. ročníka.

       

      Obed sa vydáva v školskej jedálni od 11:15 – 13:00 hod. za prísnych hygienických podmienok a v súlade s usmernením hlavného hygienika SR.

      V školskej jedálni žiaci budú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda. Žiaci budú chodiť do jedálne v presne stanovených časoch podľa rozpisu.

      Prihlásenie a odhlásenie z obeda bude prebiehať, ako v období bežného vyučovania.

       

      Zákonný zástupca

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov),
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces,
      • dodržiava všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020,
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
      • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
      • preberá trestnú zodpovednosť pri zatajení akýchkoľvek príznakov, a tým ohrozenie učiteľa a ostatných žiakov v skupine,
      • žiaka ZŠ nemá  povolený vstup do areálu školy.

      Triedy a aj všetky ostatné priestory školy budú dvakrát denne dezinfikované.

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

      Pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy bude naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Žiaci 6. až 9. ročníka sa vzdelávajú v nezmenenom režime, teda tak, ako doteraz počas prerušenia prevádzky školy.

      Pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte triedneho učiteľa resp. vedenie školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie. 

      RNDr. Žaneta Takáčová, riaditeľka školy

       

     • ĎAKOVNÝ MAIL

     • Dostala som takýto krásny mail:

       

      Vážená pani riaditeľka,

      týmto by sme sa ako rodičia chceli poďakovať pani učiteľkám, ktoré mali na starosti vzdelávanie našich detí počas tohto nečakaného núdzového stavu.

      Vyzdvihnúť by sme chceli hlavne prácu Zuzany Zboraiovej, triednej učiteľky nášho prváka Šimona. Jej online forma vyučovania bola pre nás perfektná, keďže nás tým vo veľkej miere odbremenila, ušetrila nám čas a asi aj trocha ´nervov´. Taktiež sa deti na online hodinách videli a boli spolu aspoň virtuálne. Bola vo všetkom maximálne nápomocná a ochotná.

      Online hodiny matematiky mala každý deň aj s našim štvrtákom Alexom, a tak sme mu nemuseli vysvetľovať nové učivo, ani kontrolovať zadané úlohy.

      Taktiež výbornú formu učenia anglického jazyka zvolila pani učiteľka Janka Zacharová, ktorá je triednou učiteľkou nášho Alexa. Žiaci pri jej systéme boli nútení nenásilnou formou angličtinu precvičovať a zdokonaľovať sa. Keďže cudzí jazyk je v dnešnej dobe už základom, veľmi oceňujeme že sa naše deti museli zapojiť a učiť sa, aj keď nechodili do školy.

      Ceníme si aj snahu pani učiteľky Andrei Muchovej, ktorá mala online hodiny slovenčiny, na ktorých vysvetľovala nové učivo a zadávala zároveň aj rôzne druhy pracovných listov, ktoré museli deti vypracovávať, tým si učivo precvičovali, respektíve opakovali.

      Naše deti dnes nastúpili do školy a škôlky. Určite nebolo jednoduché to všetko zabezpečiť a zorganizovať. Vážime si vašu prácu a ďakujeme za naše deti.

      S pozdravom manželia Vargoví. 

       

      Tento mail mňa aj mojich kolegov veľmi potešil. Sme radi, že sú rodičia, ktorí si našu prácu vážia a cenia. ĎAKUJEME.

      Ešte raz ďakujem ako riaditeľka školy, ktorá je hrdá, že má takýchto učiteľov.

      RNDr. Žaneta Takáčová. riaditeľka školy

     • O Z N A M

     • Upozorňnujeme rodičov, že v deň nástupu detí do školy je potrebné doniesť vyplnené Vyhlásenie, že dieťa je zdravé. Toto vyhlásenie si môžete vytlačiť a vypísané doniesť.

      Bez vyhlásenia dieťa na vyučovaní nemôže ostať. 

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

     • Autobusové spoje z okolitých dedín 🚍

     • Vedúci odd. prímestskej dopravy a AS oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom nasledujúce informácie ohľadom autobusových spojov:

      PAŇOVCE

      z Paňoviec spojom č.40 linky 802461 o 7,05 hod. z Paňoviec,

      do Paňoviec spojom č.13 linky 802461 o 12,30 hod. od Jednoty,

      smer BUZICA

      z Komároviec, Rešice, Buzice (N. Lánec prestúpi v Buzici) spojom č.71 linky 802451 o 6,50 hod. z Komároviec,

      do Buzice a Komároviec od ZŠ spojom č.94 linky 802451 o 13,45,

      CESTICE

      z Cestíc privezieme spojom č.135 linky 802450 o 7,00 hod. 

      do Cestíc spojom č.32 linky 802463 o 13,07 hod. od Jednoty,

      DOBOGOV

      z Dobogova spojom č.47 linky 802450 o 7,24 hod.

      na Dobogov spojom č.88 linky 802450 o 13,36 hod. od Jednoty.

       

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v júni 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zákonný zástupca žiaka odovzdá dieťa do školy pred začiatkom vyučovania. Žiaci vstupujú do areálu školy bez rodičov (zákonných zástupcov). Žiaci vchádzajú do budov nasledovne:

      1.pavilón - pavilón MŠ - len deti z MŠ

      2.pavilón - len žiaci 5.ročníka

      3.pavilón - žiaci 1. a 3. ročníka prízemie a žiaci 2. a 4. ročníka poschodie

      V každom ročníku je vytvorená jedna skupina detí s max. 20 žiakmi.

      Žiaci sa ráno zdržiavajú na školskom dvore v hlúčiku svojich spolužiakov, dodržiavajú odstup od ostatných žiakov. 

      Žiaci sú povinní nosiť rúško kdekoľvek mimo triedy, čiže v triede rúško nemusia mať.

      Pri vchode do budov školy bude prebiehať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Taktiež budú každému dieťaťu vydezinfikované ruky dezinfekčným prostriedkom. Vstup do budovy je možný len s rúškom.

      V prípade, že dieťaťu bude nameraná zvýšená teplota, bude sa sťažovať na bolesti hrdla, únavu alebo akýkoľvek z príznakov akútneho respiračného ochorenia, bude kontaktovaný zákonný zástupca dieťaťa a musí okamžite prísť vyzdvihnúť dieťa zo školy.

      Nástup a zvonenie bude prebiehať nasledovne:

      5.ročník a 2.ročník o 7,30 hodine a zvonenie bude pre nich nasledujúce:

      • 1.hodina 7,40 - 8,25 h.
      • 2.hodina 8,35 - 9,20 h.
      • 3.hodina 9,35 - 10,20 h.
      • 4. hodina 10,30 - 11,15 hod.

      1.ročník o 7,40 hodine a zvonenie bude pre nich nasledujúce:

      • 1.hodina 7,50 - 8,30 h.
      • 2.hodina 8,40 - 9,25 h.
      • 3.hodina 9,40 - 10,25 h.
      • 4. hodina 10,35 - 11,15 hod.

      4.ročník o 7,45 hodine a zvonenie bude pre nich nasledujúce:

      • 1.hodina 7,55 - 8,35 h.
      • 2.hodina 8,45 - 9,30 h.
      • 3.hodina 9,45 - 10,30 h.
      • 4. hodina 10,40 - 11,15 hod.

      3.ročník o 7,50 hodine a zvonenie bude pre nich nasledujúce:

      • 1.hodina 8,00 - 8,40 h.
      • 2.hodina 8,50 - 9,35 h.
      • 3.hodina 9,50 - 10,35 h.
      • 4. hodina 10,45 - 11,15 hod.

      Vyučovanie v júní bude prebiehať podľa nasledujúcich rozvrhov hodín:

      1.ročník

      Pondelok    SJL, SJL, MAT, PVO

      Utorok        SJL, SJL, MAT, HUV

      Streda         SJL, SJL, VYV, VYV

      Štvrtok        MAT, SJL, SJL, ANJ

      Piatok         SJL, SJL, MAT, TSV

      2.ročník

      Pondelok    SJL, SJL, MAT, HUV

      Utorok        SJL, SJL, MAT, PVO

      Streda         SJL, SJL, MAT, TSV

      Štvrtok        MAT, SJL, SJL, ANJ

      Piatok         SJL, SJL, VYV, VYV

      3.ročník

      Pondelok    SJL, SJL, MAT, ANJ

      Utorok        SJL, SJL, MAT, PVC

      Streda         SJL, MAT, HUV, PDA

      Štvrtok        MAT, SJL, SJL, VLA

      Piatok         SJL, MAT, VYV, ANJ

      4.ročník

      Pondelok    SJL, SJL, MAT, VLA

      Utorok        SJL, SJL, MAT, ANJ

      Streda         MAT, PDA, PVC, TSV

      Štvrtok        MAT, SJL, ANJ, VYV

      Piatok         SJL, SJL, MAT, HUV

      5.ročník

      Pondelok    MAT, MAT, SJL, SJL

      Utorok        BIO, GEG, ANJ, ANJ

      Streda         MAT, MAT, SEE, SEE

      Štvrtok        SJL, SJL, HUV, VYV

      Piatok         INF, THD, DEJ, ANJ

       

      ŠKD bude v prevádzke od 11:15 – 16:00 hod. pre prihlásených žiakov 1. – 4. ročníka.

       

      Obed sa vydáva v školskej jedálni od 11:15 – 13:00 hod. za prísnych hygienických podmienok a v súlade s usmernením hlavného hygienika SR.

      V školskej jedálni žiaci budú mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda. Žiaci budú chodiť do jedálne v presne stanovených časoch:

      5. ročník - od 11,15 hod. do 11,30 hod.

      4. ročník - od 11,30 hod. do 11,45 hod.

      3. ročník - od 11,45 hod. do 12,00 hod.

      2. ročník - od 12,00 hod. do 12,30 hod.

      1. ročník - od 12,30 hod. do 13,00 hod.

      Časy sú prispôsobené počtu žiakov v skupinách a po každej skupine prebehne dezinfekcia dotykových plôch.

      Prihlásenie a odhlásenie z obeda bude prebiehať, ako v období bežného vyučovania.

       

      Zákonný zástupca

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov),
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces,
      • dodržiava všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020,
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
      • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
      • preberá trestnú zodpovednosť pri zatajení akýchkoľvek príznakov, a tým ohrozenie učiteľa a ostatných žiakov v skupine,
      • žiaka ZŠ nemá  povolený vstup do areálu školy.

      Triedy a aj všetky ostatné priestory školy budú dvakrát denne dezinfikované.

      Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

      Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety. 

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

      Pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nenastúpia do školy bude naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie.

      Žiaci 6. až 9. ročníka sa vzdelávajú v nezmenenom režime, teda tak, ako doteraz počas prerušenia prevádzky školy.

      Pri akýchkoľvek otázkach kontaktujte triedneho učiteľa resp. vedenie školy.

      Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie. 

      RNDr. Žaneta Takáčová, riaditeľka školy

       

       

     • O Z N A M

     • Vedenie školy prosí rodičov detí MŠ, ktorí súhlasili s nástupom dieťaťa do MŠ v júni, aby už dňa 28.5.2020 (štvrtok) v čase od 7.00 do 16,00 hodiny doniesli do MŠ posteľné prádlo a prezuvky pre deti.

      Prosíme rodičov o dodržanie hygienických opatrení v súlade s nariadením vlády SR a ÚVZ SR.

      Ďakujeme

      Vedenie školy

     • O Z N A M

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na odprúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/

      a na základe rozhodnutia zriaďovateľa otvárame od 1.júna 2020 materskú školu v čase od 7.00 do 16,00 hodiny a aj základnú školu pre žiakov 1. až 5.ročníka, kde vyučovanie bude prebiehať v čase od 7,40 do 11,15 hodiny - 4 vyučovacie hodiny. Žiaci budú zaradení počas vyučovania do skupín, ktorých zloženie sa nebude meniť (môže sa stať, že budú v jednej skupine žiaci rôznych vekových kategórií). Zároveň ponúkame v čase od 11.30 do 16.00 hodiny Školský klub detí pre už zapísané deti I.stupňa. 

      Žiakom ponúkame aj obedy v školskej jedálni. Rodičia detí MŠ budú podpisovať papiere pri vstupe do MŠ a žiaci ZŠ musia doniesť čestné prehlásenie zákonného zástupcu - vyhlásenie, ktoré sme Vám elektronicky poslali. Ak ho nemáte možnosť vytlačiť, môžete si po tlačivo prísť do školy v utorok 26.5.2020 v čase od 10,30 do 15,00 hodiny.

      Tešíme sa a dúfame, že aj deti sa tešia do škôlky aj školy.

      Vedenie školy

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Čečejovce oznamuje zákonným zástupcom detí, že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na šk. rok 2020/2021 bude prebiehať elektronickou formou od 30.apríla do 31.mája 2020 cez web stránku školy:

      zssmscecejovce.edupage.org

      V sekcii elektronická prihláška nájdete prihlášku do MŠ. Tí, ktorí nemajú možnosť elektronicky, môžu prísť osobne 18.mája 2020 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny do hlavnej budovy ZŠ. Zápis prebehne za prísnych hygienických podmienok. V súlade s nariadením MŠVVaŠ SR bude zápis vykonaný bez prítomnosti detí.

      Zákonní zástupcovia prinesú na zápis rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

     • DEŇ MATIEK

     • Milé mamičky,

      máme tu druhú májovú nedeľu. Deň s veľkým D, keď si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Každý vie, čo preňho matka znamená. V mene Vašich detí Vám milé mamy chcem poďakovať za každú rozprávku, ktorou ste obohatili detskú dušu, za každý bozk na dobrú noc, za každé ráno a každý deň s mamou. Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba.

      ĎAKUJEM Vám za Vašu pomoc s domácimi úlohami a ústretovosť v týchto ťažkých časoch koronakrízy.

       

      Vedenie školy