•  

    Základná škola s materskou školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce, IČO: 35 544 198

    kontaktné údaje: 055/4649211,
    zssmscecejovce@gmail.com
    www.zssmscecejovce.edupage.org

    ______________________________________________________________________

         ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a  transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

     

    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

     

    Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

     

    Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

    1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
    2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
    3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
    4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
    5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
    6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

     

    Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

     

    Základná škola s materskou školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

     

    UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

     

    V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu zssmscecejovce@gmail.com alebo telefónnom čísle 055/4649211 alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

     

    Príloha č.1 k Zásadám ochrany osobných údajov

    1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

    a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

    b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

    c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

    d) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

    Názov informačného systému 

    Personálna agenda zamestnancov

    Právny základ

    Personalistika:

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je
    Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

    Pracovná zdravotná služba: Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

     

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na vedenie agendy PZS, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

    2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

    a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

    b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

    c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

    d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

    e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

    Názov informačného systému 

    Mzdová agenda zamestnancov

     

     

    Právny základ

    Mzdy:

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z.z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
    NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
    č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
    a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

     

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

    3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

    Názov informačného systému 

    Agenda BOZP zamestnancov

    Právny základ 

    BOZP: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti                       a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu                         o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR                       č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

     

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

    4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
    s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

    Názov informačného systému 

    Ekonomicko-účtovný

    Právny základ

    Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
    Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
    č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

    5 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
    ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
    .

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Uchádzači o zamestnanie

    6 EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej školy s cieľom zabezpečiť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).

    Názov informačného systému 

    Evidencia žiakov základnej školy

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov               v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch               a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene                        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
    v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi

    platnými právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
    na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
    a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva,
    zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy, žiaci školy a zákonní zástupcovia.

    7 EVIDENCIA DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o deťoch navštevujúcich materskú školu, zámerom fungovania ktorej je podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvárania predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.

    Názov informačného systému 

    Evidencia detí materskej školy

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR,  Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný
    na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov
    a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, iné orgány verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu
    .

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy, deti a zákonní zástupcovia.

    8 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

                       

    Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií zamestnancov, žiakov a detí so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach.

    Názov informačného systému 

    IS Propagácia prevádzkovateľa

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na archiváciu os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

     

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • žiaci a deti školy,
    • zákonní zástupcovia žiakov,
    • zamestnanci prevádzkovateľa IS.

    9 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracovanie osobných údajov za účelom zverejňovania fotografií a videozáznamov z verejných podujatí organizovaných prevádzkovateľom, a to na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach.

    Názov informačného systému 

    IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na archiváciu os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa 

    Kategórie dotknutých osôb  

    Účastníci verejných podujatí.

    10 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Základným účelom IS Školský klub detí je rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie
    a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti
    . Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

    Názov informačného systému 

    Školský klub detí

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR
    č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z.
    o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • žiaci školy,
    • zákonní zástupcovia žiakov,

     

     

    11 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
    pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

    Názov informačného systému 

    Stravovanie (jedáleň)

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove                     a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky                           č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR                č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • stravníci
    • zákonní zástupcovia stravníkov (detí).

    12 KNIŽNICA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Školská knižnica je súčasťou školy a slúži na informačné
    a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.

    V zmysle § 15 Zákona o knižniciach:

    a) Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

    b) Základné knižnično-informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a ústne faktografické a bibliografické informácie.   Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne.

    c) Špeciálne knižnično-informačné služby sú najmä písomné bibliografické informácie, rešerše,  medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším  informačným zdrojom, prehľadové štúdie, poskytovanie kópií knižničných dokumentov,12) preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií. Špeciálne knižnično-informačné služby sa môžu poskytovať za primeranú úhradu.

    d)Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v knižničnom a výpožičnom poriadku.  

     

    Školská knižnica najmä:

    a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

    b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,

    c) pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,

    d) pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov

    a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní,

    e) poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.

     

    Knižnica v zmysle Čl. 3 Smernice MŠ SR č. 8/2006 Z. z.
    v rámci zabezpečovania ďalších úloh:

    a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

    b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom
    a zamestnancom,

    c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov, pomocnú odbornú evidenciu periodík,

    d) vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade

    s osobitným predpisom a evidenciu výpožičiek,

    e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,

    f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov

    na vyučovanie,

    g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných

    na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní,

    h) pripravuje učebné pomôcky a programy

    pre informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,

    i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými

    a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

    j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít,

    k) vypracúva koncepčný zámer rozvoja knižnice.

    Názov informačného systému 

    IS Knižnica

    Právny základ

    V zmysle § 10 zákona NR SR č. 183/2000 o knižniciach o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej ktorá utvára knižničný fond využívaný na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy.

    Kategórie príjemcov

    Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Žiaci školy,  zamestnanci prevádzkovateľa IS.

    13 ZMLUVNÉ VZŤAHY – PRENÁJOM PRIESTOROV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku prevádzkovateľa fyzickým osobám. 

    Názov informačného systému 

    Zmluvné vzťahy – prenájom priestorov

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a  súvisiacimi právnymi predpismi

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • zmluvná strana – fyzická osoba

     

     

    14 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

    Názov informačného systému 

    IS Verejné obstarávanie

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na vedenie agendy verejného obstarávania

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby
    • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania

    15 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA ABSOLVENTSKÚ PRAX

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie              z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa (zamestnávateľa).

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                u prevádzkovateľa absolventskú prax

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene                   a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006
    Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci u prevádzkovateľa absolventskú prax.

    16 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ FORMOU DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám vykonávať aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa.

     

     

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                         u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006
    Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

    17 ODBORNÁ PRAX

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

    Názov informačného systému 

    IS Odborná prax

    Právny základ

    Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov              v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách               č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
    • žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

    18 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej                        pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

    Názov informačného systému 

    IS Projekty zo štrukturálnych fondov

     

    Právny základ

    Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                          a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

    Kategórie príjemcov 

    Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

    • interní zamestnanci prevádzkovateľa,
    • osoby mimo pracovného pomeru.

    19 EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré poskytli prevádzkovateľovi vecné alebo finančné dary.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia darcov vecných a finančných darov

    Právny základ

    Zákon NR SR č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 431/2002 Z. z. o účtovníctve                  v znení neskorších predpisov.

     

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Darcovia vecných a finančných darov – fyzické osoby

    20 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    V rámci predmetného informačného systému dochádza
    k spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi súťaží organizovaných prevádzkovateľom
    za účelom vedenia ich evidencie.

    Názov informačného systému

    IS Účastníci súťaží

    Právny základ 

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    • médiá,
    • iné oprávnené subjekty podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby - účastníci súťaží

    21 SŤAŽNOSTI

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

    Názov informačného systému 

    IS Sťažnosti

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
    o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • fyzické osoby – sťažovateľ,
    • fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
    • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

    22 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom                 o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu                           k informáciám.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

    Právny základ

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.                    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.                    o ochrane osobných údajov.

    Kategórie príjemcov

    žiadatelia, orgány verejnej moci

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
    č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    23 SPRÁVA REGISTRATÚRY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov                   v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

    Názov informačného systému 

    IS Správa registratúry

    Právny základ

    Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

    Kategórie príjemcov

    orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

     

     

    24 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR                   č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich                  s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene                       a doplnení niektorých zákonov

    Názov informačného systému 

    IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.                         o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Právny základ

    Zákon NR SR č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • oznamovateľ,
    • osoba, proti ktorej podnet smeruje.

    25 RADA ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.

    Názov informačného systému 

    IS Rada školy

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Členovia rady školy.

    26 EVIDENCIA SZČO

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

    Názov informačného systému 

    Evidencia SZČO

    Právny základ

    Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

    27 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

    Názov informačného systému 

    Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

    28 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

    Názov informačného systému 

    IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

    Právny základ

    Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

    Kategórie príjemcov

    • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
    na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

    29 ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov na pracovisku ich registrácia a evidencia.

    Názov informačného systému 

    IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby

    Právny základ

    Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,               v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    v zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci                u prevádzkovateľa absolventskú prax.
    • uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci                 u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

     

     

     

    Príloha č.2 k Zásadám ochrany osobných údajov

     

    REGISTRATÚRNY PLÁN

     

    Registratúrna

     

    Názov vecnej skupiny

    Znak hodnoty

    značka

     

     

    Lehota uloženia

    RZ

    V    Všeobecná agenda

    ZH - LU

    VA

    Analýzy a rozbory a vyhodnotenia školského roka

     

    VA1

    Vlastné - ročné a dlhodobé

    A-5

    VA2

    Vlastné - krátkodobé

    5

    VA3

    Riadených organizácií

    5

    VB

    Projekty a programy školy

    A-10

    VC

    Koncepcia rozvoja školy

    A-10

    VD

    Delimitačné protokoly

    A-10

    VE

    Evidencie

    5

    VF

    Bežná korešpondencia

    3

    VG

    Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

     

    VG1

    Poskytnutie informácie

    5

    VG2

    Rozhodnutie

    5

    VH

    Komisie

    5

    VI

    Metodická a koordinačná činnosť

    5

    VJ

    Petície

     

    A-10

    VK

    Kontroly

    10

    VL

    Sťažnosti, podnety, oznámenia

    10

    VM

    Indexy a registre

    A-10

    VN

    Registratúrny denník, denník spisov

    A-10

    VO

    Dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu, (odovzdávacie zoznamy)

    A-10

    VP

    Preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)

    1                      (po vyradení spisov)

    VR

    Výpožičné lístky

    1

    VS

    Súdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky

    10

    VV

    Štatistika

     

    VV1

    Ročná a dlhodobá

    A-5

    VV2

    Krátkodobá

    5

     

    A     Agenda riadenia

    AA

    Zriaďovacia listina (zmeny a dodatky)

    A

    (po zrušení)

    AB

    Štatút

    A-10

    AC

    Vnútorné  riadiace akty (príkazy, pracovný poriadok organizačný  poriadok, bezpečnostný poriadok, registratúrny poriadok, smernice,  pokyny)

    A-5

    (po strate platnosti)

    AD

    Rada školy

    A-10

    AE

    Porady a rokovania

     

    AE1

    Operatívne porady riaditeľa

    5

    AE2

    Pedagogická rada

    5

    AE3

    Rodičovské združenia (porady, zápisnice, dokumentácia)

    5

    AE4

    Školských poradní

    5

    AE5

    Predmetová komisia

    5

    AE6

    Metodické združenie

    5

    AF

    Dohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami

    10

    AG

    Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené škole

    A-5

    AH

    Kolektívna zmluva

    A-5

    AI

    Kontrolná činnosť riaditeľa a zástupcu riaditeľa

     

    AI1

    Plán kontrolnej činnosti

    5

    AI2

    Hospitačný záznam

    5

    AJ

    Školská inšpekcia a štátny dozor (zápisnice, záznamy)

    A-5

     

    C   BOZP a OPP, Civilná obrana

    CA

    Úrazy

     

    CA1

    Ľahké

     

    5

    CA2

    Ťažké

     

    A-5

    CA3

    Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví

    5

    CA4

    Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov

    5

    CA5

    Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov

    5

     

     

     

    CB

    Dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP

    5

    CD

    Protokoly o vykonaní dozoru, evidované karty ochranných pomôcok, kniha inštruktáží o BOZP

    5

     

     

     

    CE

    Dokumentácia BOZP

    5

    CO

    Civilná obrana

    5

     

    E   Publikačná činnosť

    EA

    Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole

    5

    EB

    Časopisy vydané školou alebo školským zariadením

    A-5

    (1 výtlačok)

    EC

    Kronika školy

    A

     

    G    Ekonomická agenda

    GA

    Rozpočet

     

    GA1

    Vlastný

    A-10

    GA2

    Správy o čerpaní

    5

    GA3

    Zmeny, rozpočtové opatrenia

    5

    GA4

    Záverečný účet

    A-10

    GB

    Finančná kontrola

    10

    GU

    Účtovníctvo

     

    GU1

    Výkazy

    10

    GU2

    Účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady, bankové doklady, pokladničné doklady)

    10

    GU3

    Mzdy

     

    GU31

    Podklady pre zostavenie miezd

    5

    GU32

    Výplatné listiny

    10

    GU4

    Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne

    10

    GU5

    Daňové výkazy

    10

    GZ

    Zmluvy

     

    GZ1

    Kúpne, o výpožičke, nájomné, zámenné, o stravovaní, o dielo, o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné

    10

    GZ2

    O prevode správy majetku štátu

    A-10

         

    L     Hospodárska agenda

    LA

    Verejné obstarávanie

     

    LA1

    Nadlimitné

    10

    LA2

    Podlimitné

    5

    LB

    Budovy (vlastné)

     

    LB1

    Stavebná a projektová dokumentácia

    A                    (po zrušení školy alebo školského           zariadenia)             

    LB2

    Opravy a údržba

    5

    LB3

    Investičná výstavba

    20

    LB4

    Register investícií

    5

    LD

    Delimitácie budov, priestorov a miestností, výpočtovej techniky a mot. vozidiel

     

    LD1

    Základná evidencia

    A-10

    LD2

    Pomocná evidencia

    5

    LE

    Prihlášky, odhlášky – elektrická energia, plyn, komunálny odpad, voda

     5

    LF

    Hospodársko-finančné veci

     

    LF1

    Pohľadávky, fakturovanie

    10

    LF2

    Osobné motorové vozidlá - prevádzka

    5

    LF3

    Denník dispečera

    5

    LF4

    Administratívne dohody

    5

    LF5

    Telefón. stanice, fax, modem, TV, rozhlas, rádiostanice, noviny, časopisy

    5

    LF6

    Poštovné

    5

    LF7

    Kancelárska a iná technika

    5

    LF8

    Objednávky

    5

    LF9

    Doprava - jednotný vozový park

    5

    LF10

    Evidencia skladových zásob

    5

    LF11

    Sklad - príjem, výdaj

    5

    LI

    Inventarizácia

     

    LI1

    Základná evidencia budov a pozemkov

    A-10

    LI2

    Základná evidencia inventárneho zariadenia

    5

    LI3

    Pomocná evidencia – miestne zoznamy inventárnych predmetov

    5

    LI4

    Majetku a skladových zásob

    A-10

    LI5

    Inventárne karty hmotného majetku

    5

    LI6

    Ponuka prebytočného majetku

    5

    LI7

    Znalecké posudky

    5

    LI8

    Vyradenie majetku

    5

    LI9

    Likvidácia majetku

    5

    LK

    Koncesné obstarávanie

     

    LK1

    Vyhlásenie verejného výberového konania

    5

    LK2

    Priame zadanie

    5

    LK3

    Udelenie a odňatie koncesie

    5

    LK4

    Neudelenie koncesie

    5

    LK5

    Previerky

    5

    LP

    Poistenie

     

    LP1

    Zmluvy

    5

    LP2

    Likvidácia škody

    5

     

    P   Personálna agenda

    PA

    Osobný spis zamestnanca – obsahuje platový dekrét,

    70                   (od narodenia)

     

    menovací dekrét,...

    PB

    Rozbory klasifikačnej štruktúry a stavu zamestnancov

    A-10

    PD

    Dovolenky

    3

    PE

    Dochádzka, evidencia pracovného času

    3

    PF

    Žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede

    5

    PG

    Dokumentácia k výberovému konaniu

    5

    PH

    Mzdové listy

    20

    PI

    Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, rekreácie,...)

    5

    PJ

    Dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) – od r. 2013 súčasť osobného spisu

     70 (od narodenia)

    PK

    Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy)

    5

    PL

    Hmotná núdza

    10

     

    R  Materské školy

    RA

     Osobný spis dieťaťa

    10

    RB

    Prihlášky, rozhodnutia alebo oznámenia o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ

    5

    RC

    Rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa

    5

    RD

    Dochádzka dieťaťa

    3

    RE

    Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa

    2

    RF

    Potvrdenia o bezinfekčnosti dieťaťa

    5

    RG

    Záznamy o deťoch (pedagogická diagnostika - charakteristika dieťaťa)

    5

     

    S Výchovno-vzdelávací proces

    SA

    Triedna kniha

    10

    SB

    Triedny výkaz

    60                   (od narodenia)

    SC

    Katalógový list žiaka

    60                   (od narodenia)

    SD

    Školský vzdelávací/výchovný program

     

    SD1

    Učebné/výchovné plány

    A-10

    SD2

    Učebné/výchovné osnovy

    A-10

    SD3

    Vzdelávacie/výchovné štandardy

    A-10

    SD4

    Tematické výchovné/vzdelávacie plány

    5

    SH

    Protokol o komisionálnych skúškach

    A-20

    SJ

    Denný záznam školského zariadenia

    10

    SK

    Plán výchovno-vzdelávacej činnosti

    10

    SL

    Plán práce školy

    10

    SM

    Rozvrh hodín

    5

    SN

    Školský poriadok

    A-10

    SO

    Galéria úspechov školy (olympiády, súťaže)

    A-5

    SP

    Súťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie)

    5

    SQ

    Povinne voliteľné predmety

    5

    SR

    Účelové cvičenia, didaktické hry

    5

    SS

    Nepovinné predmety

    5

    ST

    Vysvedčenia

     

    ST1

    Neprevzaté vysvedčenia

    5

    ST2

    Nostrifikácia

    5

    ST3

    Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení

    5

    SU

    Poukazy

     

    SU1

    Vzdelávacie

    5

    SU2

    Kultúrne

    5

    SV

    Denník evidencie odborného výcviku

    10

    SW

    Rekvalifikačné kurzy

    5

    SX

    Školský klub detí (triedna kniha, prehľad)

    5

     

    T   Školské stravovanie

    TA

    Dokumentácia k stravným lístkom (normovací hárok, výkaz stravovaných osôb)

    5

    TB

    Mesačný výkaz v spotrebe potravín

    5

    TC

    Žiadanky na tovar

    5

    TD

    Výdajky

    5

    TE

    Jedálny lístok

    5

    TF

    Evidencie

    5

         

    Y     Informatika

    YP

    Programové vybavenie – inštalácia, licencie, údržba

     5

    YS

    Školenia a semináre

    5

    YT

    Technické vybavenie školy – doklady, zmluvy, reklamácie

     

    Z   Žiacke veci

    ZA

    Dokumentácia žiaka

     

    ZA1

    Osobný spis žiaka

    10

    ZA2

    Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

    5 (po ukončení štúdia)

    ZA3

    Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia

    20                   (od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti)

    ZA4

    Písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu

    5 (po ukončení štúdia)

    ZA5

    Individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka

    5 (po ukončení štúdia)

    ZB

    Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky,

    5

     

    nedbalá dochádzka, napomínanie)

     

    ZC

    Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia)

    5

    ZD

    Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi

    10

    ZE

    Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií

    5

    ZF

    Štúdium žiaka v zahraničí

    5                     (po ukončení štúdia)

    ZG

    Zahraniční študenti

    5

    ZH

    Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán

    5

    ZI

    Vylúčenie zo štúdia

    10

    ZJ

    Písomné práce žiakov

    3

    ZK

    Záujmové útvary, krúžky

    5

    ZL

    Zaradenie podľa odborných činností

    5

    ZM

    Štipendiá

    10

    ZO

    Monitoring

    5

    ZP

    Prestupy žiakov

    5