Navigácia

Preventívny program

"Kým nie je príliš neskoro..."

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Preventívny program

„Kým nie je príliš neskoro...“
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Školský rok:   2018/2019

 

 

Schválený pedagogickou radou dňa: 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Stela Turňanská

 

 

 

                                                                                    –––––––––––––––––––––––––––––––-            

                                                                                            Mgr. Monika Szanyiová

                                                                                                  riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

Preventívny program Základnej školy s materskou školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce je strategický plán realizácie preventívnych aktivít počas školského roka 2018/2019. Jeho zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce obdobie a z pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok.

V preventívnom  programe sú obsiahnuté výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, predchádzanie všetkých foriem násilia, agresivity, šikanovania, diskriminácie, rasizmu, intolerancie, xenofóbie a extremizmu, podporené preventívne projekty v oblasti zdravého životného štýlu a optimalizácie sociálno-psychologickej klímy v školskom prostredí, projekty záujmovej a mimoškolskej činnosti detí a mládeže, školské športové podujatia, vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

Cieľovou skupinou preventívneho programu sú žiaci základnej školy, zamestnanci školy a školského zariadenia a rodičia žiakov.

Cieľom preventívnych aktivít je rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre zmysluplné využívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý životný štýl a zníženie výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Preventívny program školy a školského zariadenia je spracovaný tematicky. Aktivity preventívneho programu sa realizujú priebežne počas celého školského roka a na záver školského roka sa preventívny program školy vyhodnotí.


 

Obsah preventívneho programu

 

Preventívny program školy a školského zariadenia obsahuje:

 

 • aktivity zamerané na poskytovanie informácií pre žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • ponuky voľno časových aktivít, ktoré sú realizované v škole i v mimoškolskom prostredí,
 • programy aktívneho sociálneho učenia, ktoré využívajú skupinové formy práce (ak väčšina výchovných problémov je interpersonálnej povahy),
 • poradenské činnosti poskytované priamo v škole a školskom zariadení v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami a zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.

 

 

 

 

 

 

 

Prevencia a učebné osnovy


Prevencia je chápaná ako súbor činností a opatrení zameraných na predchádzanie vzniku. Témy prevencie možno uplatniť v každom vyučovacom predmete. Medzi kľúčové oblasti patria oblasť etickej a občianskej výchovy, oblasť zdravého životného štýlu, oblasť spoločenskovedná, oblasť sociálno-právna.

Dôležitou súčasťou vplyvu na mládež v oblasti prevencie je rozvíjanie pozitívne orientovaných aktivít za účasti učiteľov, žiakov a rodičov v oblasti záujmových aktivít. Veľkú úlohu tu hrá ovplyvňovanie jednotlivca a jeho sociálneho prostredia.

 

Ciele:

 

 • viesť žiakov k zdravej životospráve, k pohybovým aktivitám a zdravému stravovaniu,
 • poskytnúť základné informácie o vplyve drog na zdravie mladých ľudí, aby žiaci spoznali nebezpečenstvo a škodlivosť týchto látok,
 • rozvinúť u mladých ľudí komunikačné a sociálne zručnosti, schopnosť rozhodovania, schopnosť čeliť sociálnemu tlaku, vedieť povedať NIE,
 • poskytnúť informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže v styku s drogou,
 • budovať dobré medziľudské vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a ostatnými členmi v spoločenstve v ktorom žijeme,
 • naučiť žiakov tolerovať rozdielnosť ľudí,
 • preferovať u žiakov pozitívny vzťah k svojmu okoliu, k prostrediu, v ktorom žijú,
 • rozvíjať enviromentálne cítenie,
 • spolupracovať s učiteľmi a rodičmi pri realizovaní plánu práce protidrogovej prevencie.

 

V preventívnom programe ZŠ s MŠ, Školská 7, Čečejovce sú integrované nasledovné preventívne programy školy:

 

  • program zdravých škôl,
  • program prevencie obezity,
  • program výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
  • program environmentálnej výchovy,
  • program prevencie šikanovania,
  • program prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí.

 

V záujme pedagógov je využívať všetky dostupné možnosti a prostriedky na formovanie mladého človeka.

 

 

Preventívny program ZŠ

 

 

Program zdravých škôl

 

Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárodný projekt. Vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992. Úzko súvisí s prijatím Národného programu podpory zdravia v SR. V rámci projektu je zdravie chápané ako súhrn telesných, duševných a spoločenských vplyvov vrátane vplyvu životného prostredia.

Cieľom programu zdravých škôl v školskom roku 2018/2019 bude motivovať čo najviac žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy k ochrane svojho zdravia, rozvoj zdravotnej výchovy a prevencie pred chorobami,  uplatňovať pohybové aktivty a zdravé stravovacie návyky.

Aktivity sa budú uskutočňovať formou pútavých násteniek, rozhlasových relácií, výtvarnými prácami, ako aj vlastnou tvorbou žiakov. 

Aktivity:

 

 • Deň bielej pastelky - podpora Únie nevidiacich a krátkozrakých rozhlasovou reláciou a dobrovoľnou finančnou zbierkou v priestoroch školy i v obci.

                                                                                                                        T: september 2018

                                                                                                                  Z: Tu

 • Zdravý životný štýl – aktivita zameraná na zdravý životný štýl a zdravé jedlá.   

Cieľová skupina:

              - žiaci základnej školy

                              - zamestnanci školy a školského zariadenia

                                                                                                                            T: október  2018

      Z: Tu, TUČ

 

 • Dentálna prevencia a hygiena - rozhlasová relácia - Október – mesiac zdravých zubov, preventívne prehliadky.

Cieľová skupina: 

            - žiaci základnej školy

            - zamestnanci školy a školského zariadenia

                                                                                                      T: október  2018

                                                                                                      Z: Tu, TUČ   

                                                                                                                               

 • Deň narcisov - zhotoviť z dostupných materiálov žltý narcis „Kvet ľudskosti“.  

Cieľová skupina:

            - žiaci základnej školy

                            - zamestnanci školy a školského zariadenia                   

T: apríl 2018

                                                                                                               Z: Tu, TUČ

 

 

 • Deň mlieka – aktivita venovaná problematike konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, rozhlasová relácia.

Cieľová skupina: 

            - žiaci základnej školy

            - zamestnanci školy a školského zariadenia

                                                                                                                                  T: máj 2019                                                                                   

                                                                                                               Z: Ko

 

Plnenie Programu zdravých škôl sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov:  prírodoveda, biológia, svet práce, technika, triednická hodina.  

 

 

Program prevencie obezity

 

Úlohy vychádzajú z Národného programu prevencie obezity.

 

Cieľom programu prevencie obezity je informovať a usmerňovať žiakov školy o zásadách správnej výživy, meniť postoje  žiakov k vlastnému zdraviu, propagovať zásady správnej výživy so zámerom zlepšenia štruktúry stravy v školskej jedálni a v rodine,  pestovať u žiakov

zdravé stravovacie návyky napr. zníženie príjmu cukrov, tukov, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, obmedzenie konzumácie sýtených nápojov. Zamerať sa na voľno časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu najmä zvýšenie fyzickej aktivity v škole aj vo voľnom

čase. Upozorňovať žiakov na dôsledky, ktoré vznikajú pri sedavom spôsobe života pri nadmernom sledovaní televízie a počítača.

 

Aktivity:

 

 • Halloweenska diskotéka

Cieľová skupina:  

- žiaci II. st. základnej školy

                                                                                                                      T: október 2018

                                                                                                                      Z: TUČ

 

                       

 • Zimná športová olympiáda

Cieľová skupina:  

- žiaci základnej školy                                     

                                                                                                                      T: december 2018

                                                                                                                      Z: vyuč. TSV

 

 • Vianočný turnaj vo volejbale

Cieľová skupina:  

- žiaci základnej školy

- učitelia                                       

                                                                                                                      T: december 2018

                                                                                                                      Z: Ba

 

 

 

 

 • Polročná diskotéka

Cieľová skupina:  

- žiaci II. st. základnej školy             

                                                                                                                      T: február 2019

                                                                                                                      Z: TUČ

 

                                                                                                               

 • Letná športová olympiáda

Cieľová skupina:  

- žiaci základnej školy                                      

T: jún 2019                 Z: Ba, TUČ

 

 

 • „Zdravé stravovacie návyky“ – žiaci propagujú žiakom zdravé stravovacie návyky, konzumáciu zdravých jedál.

Cieľová skupina:

- žiaci 1. a 8. ročníka

                                                                                              T: apríl 2019

                                                                                              Z: Tu

 

Plnenie Programu prevencie obezity sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: telesná výchova, telesná a športová výchova, svet práce, technika, triednická hodina ako aj v rámci športových záujmových útvarov. 

 

 

 

Program výchovy k manželstvu a rodičovstvu

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (ďalej VMR) je zacielená na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.

Obsah a ciele VMR na Základnej škole s materskou školou Čečejovce vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED I a ISCED II.

Cieľom programu výchovy k manželstvu a rodičovstvu je výchova celej osobnosti dospievajúceho chlapca a dievčaťa, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov, vytvoriť optimálne medziľudské

vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia, viesť žiakov k pochopeniu lásky, rozvíjať zodpovednosť voči sebe, prevziať zodpovednosť za vlastné správanie, pestovať u žiakov túžbu založiť si rodinu, mať vlastné deti a tieto s láskou vychovávať. Dať žiakom primerané informácie o anatómii a fyziológii tela muža a ženy, priblížiť im proces rozmnožovania, priebeh gravidity a pôrodu, vysvetliť žiakom riziká predčasných sexuálnych aktivít, vrátane interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS, naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám  a naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným

sexuálnym zneužitím, naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie.

 

Aktivity:

 

 

 • Deň úcty k starším

Cieľová skupina:  

- žiaci základnej školy                                       

T: október 2018

Z: Zb

 

 • Deň boja proti AIDS - 1.12. - výroba červených stužiek, vytvorenie pohľadnice alebo plagátu na tému prevencia proti AIDS.

Cieľová skupina:  

- žiaci 8. a 9. roč. nižšieho stredného vzdelávania           

                 

T: november 2018

                                                                                                                      Z: Cho

 • Príprava vianočných darčekov pre svojich najbližších

Cieľová skupina:

                       - žiaci základnej školy

T: december 2018

                                                                                                                      Z: Cho, vyuč. Vyv

 

 • Vianočná akadémia a vianočná burza

 Cieľová skupina:

                       - žiaci základnej školy

T: december 2018

Z: TUČ

 

 

 • Valentínska dieľňa- výroba Valentínskych darčekov pre svojich najbližších.

Cieľová skupina:  

- žiaci základnej školy

 

T: február 2019

Z: Tu, Zb, Fa

 

 

 • Valentínska pošta - rozvíjanie medziľudských vzťahov.

Cieľová skupina:  

- žiaci základnej školy

T: február 2019

Z: Cho, TUČ

 • Biblia očami detí 

Cieľová skupina:

-žiaci základnej školy                                               T: február 2019

Z: Ma

 

 

 

 • Veľkonočné tradície - výzdoba tried.

Cieľová skupina:

- žiaci základnej školy

                                                                                                                                  T: apríl 2019

                                                                                                                                  Z : TUČ

 

 

 • Deň matiek - slávnostná akadémia.

          Cieľová skupina:  

- žiaci základnej školy

                                                                                                                                  T: máj 2019

                                                                                                                                  Z: Cho, TUČ

 

 

 • Sebaobrana pred napadnutím

Cieľová skupina:

- žiačky 9. roč. nižšieho stredného vzdelávania  

                                                                                                                      T: jún 2019

                                                                                                                      Z: Dr

 

Plnenie Programu výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: náboženská výchova, etická výchova, občianska náuka, prírodoveda, biológia, svet práce, technika, triednická hodina.

 

 

Program environmentálnej výchovy

 

Environmentálna výchova  vedie žiakov ku komplexnému  pochopeniu  vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahov človeka k životnému prostrediu.

 

Cieľom programu environmentálnej výchovy na školách je dosiahnuť to, aby sa žiaci dokázali zaoberať témami prírody a životného prostredia. Pritom by mali nadobudnúť vedomosti a

pripravenosť ekologicky myslieť a konať, aby boli schopní šetrne zaobchádzať   s prírodou a jej zdrojmi. Vo výchove sa treba zaoberať stavom hodnôt, ktoré viedli a vedú k súčasným

ekologickým problémom, alebo aj tým, aké problémy so sebou prináša konzumne orientovaná spoločnosť. Program environmentálnej výchovy má zvýšiť uvedomenie žiakov ohľadne životného prostredia, zvýšiť uvedomenie ohľadne problémov priemyselného znečistenia životného prostredia, posúvať k lepšiemu hodnotový rebríček žiakov, prezentovať pozitívne, zdravé a životnému prostrediu priateľské cesty života , vysvetliť komplexnosť globálnych problémov, zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti , ukázať žiakom príklady trvalo udržateľných činností (recyklovanie, prevencia znečisťovania, prevencia tvorby odpadov...)

 

Aktivity:

 

 • Eko dni jeseň a jar - Týždeň za krajšiu a čistejšiu školu
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy                            
         • T: október 2018,
         • marec 2019
         • Z: Ta, TUČ

 

 • Svetový deň ochrany zvierat - rozhlasová relácia.
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy
         • T: október 2018
         • Z: Ta

 

 • Svetový deň vody - rozhlasová relácia.
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy
         • T: marec 2019 
         • Z: Ta

 

 • Deň Zeme – Dajme veciam druhú šancu - ENV - aktivity venované ochrane a tvorbe životného prostredia.
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy 
         • T: apríl 2019
         • Z: TUČ

 

 • Zbieraj a separuj - ,, Zber papiera“, zber bateriek, separácia plastu, papiera.    
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy 
         • T: stály
         • Z: Ta, TUČ

 

 

 

Plnenie Programu environmentálnej výchovy sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: prírodoveda, vlastiveda, biológia, geografia, svet práce, triednická hodina.  

 

 

Program prevencie šikanovania

 

V rámci tohoto programu sa poskytujú  žiakom   nielen informácie o šikanovaní,
ale aj rady ako mu predchádzať a to prevažne zážitkovou formou, ktorú prijímajú oveľa lepšie ako klasickú prednáškovú formu. Formou zážitku si žiaci dokážu oveľa efektívnejšie osvojiť nové poznatky a informácie, intenzívne na ne reagovať.

 

Cieľom programu prevencie šikanovania v školskom roku 2018/2019 bude zvýšenie prevencie tak, aby sa žiaci v triedach cítili bezpečne. Žiakov motivovať pre aktivity, ktoré napomáhajú myšlienke vzájomnej tolerancie a znášanlivosti. Je lepšie tomuto negatívnemu javu predchádzať, ako riešiť jeho dôsledky. Na škole bude pracovať žiacka školská rada (parlament), v ktorej majú zastúpenie triedy 5. až 9. ročníka. Podporovať participáciu žiakov na tvorbe školského poriadku, aktivít v škole a pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.

 

 

Aktivity:

  

 • Sledovanie klímy v jednotlivých triedach – dotazník, vyhodnotenie dotazníkov, so zistenými skutočnosťami pracovať formou situačných hier a aktivít v rámci triednických hodín /agresor-obeť/.
  • Cieľová skupina: 
  • žiaci 3. a 4. roč. primárneho vzdelávania
  • žiaci nižšieho stredného vzdelávania  
         • T: september 2018   
         • Z: Po

 

 • Svetový deň mieru – 16.9. – rozhlasová relácia.                                                                                                                                                              T: september 2018
         • Z: Po

 

 • Čo sa sluší a čo nie – Ľudské práva - Desatoro slušného správania – aktivita pre žiakov ZŠ.
         • T:  september 2018
         • Z: TUČ

 

 

 • Aktivity k historickým medzníkom v rámci THF 100.výročie vzniku ČSR, Martinská deklarácia, osobnosť M.R. Štefánik.
 • Cieľová skupina:
  • žiaci základnej školy                                          
         • T: október,
         • november 2018
         • Z: TUČ
 • Olympiáda ľudských práv
  • Cieľová skupina:
  • žiaci nižšieho stredného vzdelávania  
         • T: december 2018
         • Z: Za, Ko    

 

 

 

  • Správanie sa v kolektíve a šikanovanie - beseda s policajtmi z PZ Moldava n/B –          
  • pre vybrané triedy.                                                               
         • T: podľa potreby
         • Z: TUC, Po

 

 

 • Sledovanie klímy v škole  – dotazník, vyhodnotenie dotazníkov triednym učiteľom, zistené skutočnosti predložiť výchovnej poradkyni.   
  • Cieľová skupina:
  • žiaci 3. a 4. roč. primárneho vzdelávania
  • žiaci nižšieho stredného vzdelávania  
         • T: apríl 2019             Z: TUC, Po       

 

 

Plnenie Programu prevencie šikanovania sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, triednická hodina.

                                                                                                                      

 

 

Program prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí

 

Nebezpečenstvo drog a drogových závislostí je mimoriadne závažné najmä v súvislosti s ovplyvňovaním vývoja mladej generácie. V boji proti tomuto negatívnemu fenoménu doby sa spoločnosť prioritne zameriava na účinné predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí.

 

Cieľom programu prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí je oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca a najmä predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí. Pri prevencii by sme mali osobitnú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí predstavujú v tomto ohľade zraniteľnú skupinu.

 

Vo výchovno–vzdelávacom procese je u žiaka dôležité formovanie postojov, názorov a vedomostí. Cieľom nešpecifickej formy prevencie je cez športové a kultúrne aktivity pozitívne ovplyvňovať sebaobraz, sebaistotu žiakov. Formovať vlastný postoj ku zdraviu, sebavedomie, orientovať celý školský kolektív v smere pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu a vytváraniu pozitívnej atmosféry na škole, koordinovať preventívne aktivity v škole, ktoré predchádzajú sociálno – patologickým javom alebo ich eliminujú.

 

Aktivity:

 

 •  Zapojiť žiakov do niektorého zo záujmových útvarov.

 

         • T: september  2018
         • Z: TUČ

 

 • Moderný byť nefajčiť“ - projektový deň.           
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci nižšieho stredného vzdelávania základnej školy
         • T: október  2018
         • Z:vyučujúci predmetov

 

 • Aktivita zameraná na Európsky deň boja proti drogám na THF         
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy                                          
         • T: november 2018
         • Z: TUČ

 

 

 • Sledovanie drogovej závislosti a inej sociálnej patológie - fajčenie, alkohol, gamblerstvo - dotazník.
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci 3. a 4. roč. primárneho vzdelávania                     
  • žiaci nižšieho stredného vzdelávania  

 

         • T: marec 2019
         • Z: Po, Zb

 

 • Nepriateľ tvojho zdravia - alkohol, cigareta, droga, ...
  • aktualizácia triednych násteniek a centrálnej nástenky, besedy podľa ponuky.    
  • Cieľová skupina:
  • žiaci základnej školy                                          
         • T: marec 2019                                                                                                                   Z: Po

 

 

 • Deň pásikavých tričiek – globálne stravovanie
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy                                          
         • T: jún2019
         • Z: TUČ

 

 • Svetový deň bez tabaku - 31.5. - rozhlasová relácia, aktualizácia nástenky .
  • Cieľová skupina:  
  • žiaci základnej školy                                          
         • T: máj 2019
         • Z: Po

 

 • Deň detí - Športom proti drogám - športové aktivity.
  • Cieľová skupina:
  • žiaci základnej školy                                          
         • T: jún 2019               Z: Ba, TUČ

 

 • Svetový deň boja proti drogám - 26.6. - rozhlasová relácia.
  • Cieľová skupina:
  • žiaci základnej školy                                          
         • T: jún 2019
         • Z: Po

 

 

 

Plnenie Programu prevencie soc.-pat. javov, hlavne drogových závislostí sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, triednická hodina.     

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211
  +421 55 4649 229 ( školská jedáleň )

Fotogaléria