Navigácia

Školský klub detí

Plán činnosti

 

 

 

Základná škola s materskou školou, Školská 7, 044 71, Čečejovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

NA ŠKOLSKÝ ROK: 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Plán práce školského klubu detí na príslušný školský rok je rámcový plán, sú v ňom možné úpravy. Z toho dôvodu môže dôjsť k disharmónii, k zásahu alebo k zmene v tomto pláne. Plán bude realizovaný v závislosti od schopnosti pedagóga a žiakov I. stupňa a prispôsobený ich potrebám a tempu výchovno-vzdelávacieho procesu mimo vyučovania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základné údaje o škole

 

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou - Školský klub detí

Adresa: Školská 7, 044 71, Čečejovce

Riaditeľ školy:Mgr. Monika Szanyiová

Telefón: 055/464 92 11

E-mail:zssmscecejovce@gmail.com

Zriaďovateľ: obec Čečejovce

 

 

 

 

 1. Personálne obsadenie ŠKD

 

 

Meno a priezvisko

Vzdelanie

Pedagogická

 

 

prax

Beáta Pelegrinová

 

SSOŠ Bukovecká Košice

Učíteťstvo pre MŠ a vychovávateťstvo

         

Renáta Grabanová

 

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Charakteristika zariadenia:

 

Podľa zriaďovacej listiny je Školský klub detí súčasťou Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským.

 

Počet oddelení:                 2

Počet zapísaných žiakov:  61

Veková štruktúra žiakov:  6 – 10 roční žiaci

Počet vychovávateliek:     2

 1. odd. – Beáta Pelegrinová
 2. odd. – Renáta Grabanová

Vyučovací jazyk:              slovenský

 

 

 

 

 1. Koncepčný zámer Školského klubu detí

 

 • usilovať o rozvoj osobnosti každého žiaka s ohľadom na jeho nadanie, potreby, záujmy a schopnosti,
 • výchovno – vzdelávaciu činnosť realizovať v súlade s výchovným programom,
 • priblížiť deťom niektoré informácie prostredníctvom mediálnej výchovy a oboznámiť ich s prevenciou, metódami riešenia a opatreniami na riešene situácie šikanovania,
 • pri realizácii výchovno – vzdelávacej činnosti dodržiavať psychohygienické podmienky, uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu,
 • umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školský klub detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie,
 • na skvalitnenie využívania voľného času ustanoviť deťom kariérovú pozíciu – koordinátor voľného času,
 • pozitívne motivovať k dobrovoľnej činnosti, ctiť možnosť slobodnej voľby
  podporovať iniciatívu žiakov, nápaditosť, kreativitu a samostatnosť,
 •  dávať možnosť spoluúčasti na voľbe, tvorbe i hodnoteniu programu,
  pozitívne hodnotiť a oceniť snahu o výsledok činnosti žiaka s ohľadom na jeho možnosti a predpoklady,
 • povzbudzovať tvorivosť a vlastnú fantáziu, posilňovať sebavedomie,
 • zaraďovať činnosti, ktoré prispievajú k odstráneniu únavy, regeneráciu duševných i fyzických síl, rešpektujú individuálne záujmy a potreby žiakov,
 • vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu pohybových aktivít sprístupnením športoviska a telocvične školy deťom,
 • umožniť deťom využívať učebňu informačno – komunikačnej technológie ( IKT )
 • neopakovať tie isté činnosti a formy z vyučovania v ten istý deň.

 

 

 1. Projekty

 

 • výchovno - vzdelávacím  programom viesť deti finančnej gramotnosti
 • počas výchovno – vzdelávacej činnosti využívať dopravné ihrisko
 • umožniť deťom využívať interaktívnu tabuľu
 • vysvetlenie dopadu ekologických ohrození na kvalitu nášho budúceho života

 

 

 

 1. Režim dňa – výchova a činnosť  v školskom klube detí

 

  7.00 -   7.30 – ranné schádzanie detí do ŠKD, voľné hry

11.15 – 12.30 – príchod detí do ŠKD, voľné hry

12.30 – 13.05 – hygiena, obed

13.05 – 13.20 – odpočinková činnosť

13.20 – 14.00 – rekreačná činnosť

14.00 – 14.40 – príprava na vyučovanie

14.40 – 14.55 – hygiena, olovrant

14.55 – 15.30 – záujmová činnosť/aktivita

15.30 – 16.00 – odchod detí domov

16.00 – zátvor ŠKD

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

 

Vzdelávacia oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie
 • rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
 • rozvíjať čitateľskú gramotnosť
 • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
 • hlavne prostredníctvom mediálnej techniky
 • využívať učebňu informačno – komunikačnej technológie
 • získávat vzťah k celoživotnímu vzdelávaniu

 

Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • spolurozhodovať o živote v skupine
 • rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie
 • prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
 • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
 • pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
 • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
 • kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
 • vyjadrovať svoj názor
 • vedieť si vypočuť opačný názor
 • využívať všetky dostupné formy komunikácie
 • rozlišit kultúrne a nekultúrne prejavy v správania sa
 • vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty
 • oboznýmiť deti s prevenciou, metodám riešenia  šikanovania a opatreniami na riešenie  situácie šikanovania
 • zvyšovať  pozornosť u detí voči starším ľuďom
 • poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

 

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele
 • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
 • vedieť  spolupracovať so skupinou
 • rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
 • získavať základy zručností potrebných pre praktický život
 • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
 • rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

Esteticko-výchovná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
 • rozvíjať základy vzťahu k umeniu
 • rozvíjať talent a špecifické schopnosti
 • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
 • prejavovať pozitivny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
 • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
 • objavovať krásu v bežnom živote

 

Telovýchovná, zdravotna a športová oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • kultivovať základné hygienické návyky
 • rozvíjať pohybové schopnosti detí
 • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
 • pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog
 • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
 • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
 • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
 • rozvíjať športový talent a schopnosti

 

 

 1. Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality procesu výchovy a vzdelávania detí.

Cieľom vzdelávania je :

 • podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školských kluboch
 • motivovať pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti
 • zdokonaľovanie zručností vo využívaní a práci s PC
 • získať zručnosť pre riešenie špecifických problémov vo výchove pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

V pláne ďalšieho vzdelávania budeme naďalej  využívať ponuku metodického centra a ministerstva školstva.

 

 

 1.  Rozvíjanie kľúčových kompetencií detí v ŠKD

 

      Kompetencie učiť sa učiť

      Komunikačné kompetencie

      Pracovné kompetencie

      Sociálne kompetencie

      Občianske kompetencie

      Kultúrne kompetencie

 

 

 

 

 1. Plán aktivít a prezentácie Školského klubu detí

 

 

September

 • Oboznámenie sa s režimom, školským poriadkom a poriadkom ŠKD, krúžkovou činnosťou, základné orientácie v škole a v blízkom okolí
 • Pravidlá a  zásady spolužitia v ŠKD
 • Bezpečne do školy – dopravný kvíz

 

 

Október

 • Jesenná výzdoba triedy
 • Mesiac úcty k starším  - ,,Napíšem básničku pre dedka a babičku“
 • Pošli drakov do oblakov -púšťanie šarkanov
 • Dodržiavanie základných  návykov správneho stravovania

 

 

November

 • Halloween – výzdoba kultúrneho domu, cechovačka prvákov, karneval – v spolupráci so ZŠ 1.stupeň
 • Z rozprávky do rozprávky- zábavný rozprávkový kvíz
 • Tekvicové strašidlá
 • Hygiena ústnej dutiny - beseda

 

 

December

 • Zhotovenie adventného kalendára
 • Vianočná výzdoba ŠKD
 • Vianočné rozprávkovo - čítanie rozprávok navzájom medzi oddeleniami
 • Vianočná burza – tvorivá dielňa

 

 

Január

 • Novoročné predsavzatia – posedenie pri čaji
 • Penaltový turnaj – súťaž v pokutových kopoch na bránku a hodoch na kôš
 • Hádankovo

 

 

Február

 • Môj najlepší priateľ – výroba valentíniek
 • Fašiangy – príprava masiek, minidiskotéka
 • Kráľ ŠKD – súťaž v spoločenskej hre ,, Človeče nehnevaj sa!“

 

 

Marec

 • Čitateľský maratón  –  čítanie z obľúbenej rozprávkovej knihy
 • Rozprávkový deň – výtvarná súťaž
 • Jarná výzdoba ŠKD
 • Voda je život – plagát ku dňu vody
 • Veľkonočné sviatky – zvyky a tradície

 

 

Apríl

 • Deň Zeme – projekty, ekologické hry
 • Príprava darčekov pre budúcich prvákov
 • Čaro odpadu – druhotné využitie uzáverov z PET fliaš
 • Mesiac lesov – aktivity na pomoc prírode
 • Kolobežka rýchlobežka - dopravná súťaž

 

 

 

Máj

 • Moja mama – kresba, darček pre mamičku
 • Deň mlieka – tvorba projektu v skupine
 • Kvíz – poznaj svoju dedinu
 • Futbalový turnaj medzi oddeleniami

 

 

Jún

 • Deň detí –zábavno-súťažné popoludnie
 • Farebný chodník – kresba na asfalt
 • Hodnotenie celoročnej činnosti ŠKD

 

 

 

 1. Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD

 

 • stav priestoru slúžiaceho výchove a vzdelávaniu zodpovedá výchovným podmienkam,
 • oddelenia ŠKD sú v dvoch triedach spolu s triedou 1. ročníka a 5. ročníka
 • údržba a úprava areálu je vykonávaná vlastným zamestnancom a vlastnou technikou,

 

 

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 

Hospitačnú činnosť ako jednu z foriem kontroly zamerať na:

 • plnenie cieľov obsiahnutých vo výchovných osnovách Výchovného vzdelávacieho programu ŠKD
 • plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti s ohľadom na potreby a záujmy žiakov, rešpektujúc schopnosti, individuálne potreby a možnosti žiakov,
 • proces výchovy a vzdelávania,
 • výsledky výchovy a vzdelávania žiakov.

 

 

 

 1. Plnenie úloh členmi MZ ŠKD

 

1. Zabezpečiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

 • dostatok relaxácie a aktívneho pohybu,
 • vhodný stravovací a pitný režim,
 • vhodné svetlo, dostatočné teplo, bezhlučnosť, čistota a vetranie priestoru,
 • zaistiť ochranu žiakov pred úrazmi,
 • viesť evidenciu registrovaných školských úrazov žiakov, ku ktorým môže dôjsť počas výchovno – vzdelávacej činnosti alebo pri činnosti organizovanej Školským klubom detí.

 

2. Vytvárať psychosociálne podmienky:

 • kľudné prostredie a priaznivá sociálna klíma – otvorenosť, partnerstvo v komunikácii, tolerancia,
 • rešpekt k potrebám jedinca a jeho osobným problémom,
 • veková primeranosť a motivujúce hodnotenie,
 • ochrana žiakov pred násilím, šikanovaním a ďalšími patologickými javmi,
 • budovanie komunity na princípoch slobody, zodpovednosti a stability,
 • včasná informovanosť žiakov a rodičov o činnosti školského klubu žiakov.

 

 

 

 

 

 1. Vnútorný poriadok ŠKD

 

 1. ŠKD riadi riaditeľ školy, určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.
 2. V oddelení môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 detí na pravidelnú dochádzku.
 3. ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od poslednej vyučovacej hodiny do 16.00 hod.
 4. Počas školských prázdnin je potrebné prihlásiť dieťa osobitne, prevádzka sa zabezpečuje, ak sa prihlásí najmenej 15 detí.
 5. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka ŠKD, jednotlivé činnosti rozplánuje do týždenných plánov. Riadi sa režimom dňa, ktorý je súčasťou  rámcového plánu práce.
 6. Rodič prihlasuje svoje dieťa do ŠKD vždy na 1 školský rok najneskôr do 30. júna príslušného  školského roka písomne. Žiaci 1. roč. do 15.septembra.
 7. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov, prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 8. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je schválený zriaďovateľom. Pravidelná  aj nepravidelná dochádzka - 5,00 eur  za 1 mesiac. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej    nozi.
 9. Získané prostredky sa využívajú predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.
 10. Príspevok uhrádza rodič alebo zákonný zástupca poštovou poukážkou, alebo cez internet banking do 25. dňa kalendárneho mesiaca.
 11. Rodič môže prihlásit dieťa aj na konkrétne obdobie ( napr. 2-3 mesiace ), pričom sa každému rodičovi zachováva právo mesačných platieb.
 12. Z ŠKD môže byť žiak uvoľnený len na základe písemného oznámenia rodičov.
 13. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti, vymedzí priestor na hru. V prípade úrazu poskytne dieťaťu prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy a spíše záznam. Rodičov upovedomí aj pri nevoľnosti, teplote dieťaťa.
 14. Rodič je povinný informovať vychovávateľku ak jeho dieťa trvale užíva lieky, trpí ochorením, ktoré  by mohlo ohroziť jeho bezpečný pobyt v klube.
 15. Dieťa má používať v oddelení svoj uterák a prezúvky. Nosenie drahých hier, mobilov do školského klubu neodporúčame a škola nenesie zodpovednosť pri ich strate alebo poškodení. Zakázané je nosenie nebezpečných zdravie ohrozujúcich predmetov do ŠKD.
 16. Deti majú mať svoje osobné veci (vetrovky, prezúvky, topánky, tepláky,...) označené menom.
 17. Súčasťou VVČ je aj stravovanie detí. Deti sa stravujú počas 6. vyučovacej hodiny v čase od 12,40 do 13,05 hod. Prichádzajú spoločne, čistí, slušne sa správajú  a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.
 18. Deti 1.– 4. roč. odovzdáva vychovávateľke učiteľ vyučujúci poslednú hodinu    v triede.
 19. Na rekreačnú, telovýchovnú a turistickú činnosť si deti donesú z domu staršie tepláky a športovú obuv.
 20. Počas konania popoludňajšieho vyučovania alebo záujmových krúžkov vyučujúci preberá do svojej zodpovednosti tú časť detí, ktorá má vyučovanie alebo je prihlásená na krúžok.
 21. Činnosť krúžkov prebieha podľa zverejneného harmonogramu.

 

 

        

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou , Školská 7, 044 71 Čečejovce
  Školská 7
  044 71 Čečejovce
 • +421 55 4649 211
  +421 55 4649 229 ( školská jedáleň )

Fotogaléria