• Plán činnosti

    •  

     PLÁN PRÁCE

     Školského klubu detí

     Školský rok : 2019 / 2020

      

     1. Základné údaje o škole

      

      

     Názov školy: Základná škola s materskou školou - Školský klub detí

     Adresa: Školská 7, 044 71, Čečejovce

     Riaditeľ školy: RNDr. Žaneta Takáčová

     Telefón: 055/464 92 11

     E-mail:zssmscecejovce@gmail.com

     Zriaďovateľ: obec Čečejovce

     1. Personálne obsadenie ŠKD

      

     Meno a priezvisko

     Vzdelanie

     Pedagogická prax

     Beáta Pelegrinová

      

     SSOŠ Bukovecká Košice

     Učíteľstvo pre MŠ a vychovávateťstvo

     1

     Renáta Grabanová

     Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

     Učiteľstvo pre MŠ  a vychovávateľstvo

      

     20

     Bc.Nika Jašeková

     SSOŠ Bukovecká Košice

     Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

     UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, v štúdijnom odbore

     matematika-geografia

     2

      

      

     1. Charakteristika zariadenia:

     Podľa zriaďovacej listiny je Školský klub detí súčasťou Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským.

      

     Počet zapísaných detí:     83

     Veková štruktúra detí:     6 – 11 ročné deti

     Oddelenia v ŠKD:            I.  oddelenie – Bc.Nika Jašeková

                                              II. oddelenie – Beáta Pelegrinová

                                              III.oddelenie – Renáta Grabanová

     1. Koncepčný zámer Školského klubu detí
     • usilovať o rozvoj osobnosti každého dieťaťa s ohľadom na jeho nadanie, potreby, záujmy a schopnosti,
     • výchovno – vzdelávaciu činnosť realizovať v súlade s výchovným programom,
     • priblížiť deťom niektoré informácie prostredníctvom mediálnej výchovy a oboznámiť ich s prevenciou, metódami riešenia a opatreniami na riešene situácie šikanovania,
     • pri realizácii výchovno–vzdelávacej činnosti dodržiavať psychohygienické podmienky, uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu,
     • umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školský klub detí s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie,
     • pozitívne motivovať k dobrovoľnej činnosti, ctiť možnosť slobodnej voľby
      podporovať iniciatívu detí, nápaditosť, kreativitu a samostatnosť,
     •  dávať možnosť spoluúčasti na voľbe, tvorbe i hodnoteniu programu,
      pozitívne hodnotiť a oceniť snahu o výsledok činnosti dieťaťa s ohľadom na jeho možnosti a predpoklady,
     • povzbudzovať tvorivosť a vlastnú fantáziu, posilňovať sebavedomie,
     • zaraďovať činnosti, ktoré prispievajú k odstráneniu únavy, regeneráciu duševných i fyzických síl, rešpektujú individuálne záujmy a potreby detí,
     • vytvárať podmienky na formovanie zdravého životného štýlu so zameraním na kvalitu pohybových aktivít sprístupnením športoviska a telocvične školy deťom,
     • umožniť deťom využívať učebňu informačno – komunikačnej technológie ( IKT )
     • neopakovať tie isté činnosti a formy z vyučovania v ten istý deň.
     1. Projekty
     • výchovno - vzdelávacím  programom viesť deti finančnej gramotnosti
     • počas výchovno – vzdelávacej činnosti využívať dopravné ihrisko
     • umožniť deťom využívať interaktívnu tabuľu
     • vysvetlenie dopadu ekologických ohrození na kvalitu nášho budúceho života
     • rozvíjať u detí čitateľkú gramotnosť
     1. Režim dňa – výchova a činnosť  v školskom klube detí

                 Ranná činnosť:  6:45 – 7:30

         Individuálne zamestnanie podľa záujmu detí a oddychové hry.

                 Odpočinková činnosť:  11:15 – 12:10

         Nenáročné činnosti odpočinkového a rekreačného charakteru.

                 Príprava na obed, obed:  12:10 – 12:50

         Hygiena rúk, obed v ŠJ – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania.

                 Rekreačna činnosť:  12:50 – 14:00

         Pobyt na školskom dvore a vychádzky.

                 Príprava na vyučovanie:  14:00 – 15:00

         Didaktické hry,opakovanie vedomostí z vyučovania a písanie domácich úloh.

                 Záujmová činnosť:  15:00 - 16:00

         Záujmová činnosť podľa tematických oblasti výchovy.

      

     Zberný klub:  16:00 – 16:30

         Voľná záujmová činnosť detí a individuálne zamestnanie.

      

     Denný režim je univerzálny a prispôsobený jednotlivým oddeleniam ŠKD.

                                                                                                                                                                  

     1. Výchovno-vzdelávacia činnosť

     Vzdelávacia oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie
     • rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
     • rozvíjať čitateľskú gramotnosť
     • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

     hlavne prostredníctvom mediálnej techniky

     • využívať učebňu informačno – komunikačnej technológie
     • získávat vzťah k celoživotnímu vzdelávaniu

     Spoločensko-vedná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • spolurozhodovať o živote v skupine
     • rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie
     • prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
     • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
     • pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
     • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
     • kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
     • vyjadrovať svoj názor
     • vedieť si vypočuť opačný názor
     • využívať všetky dostupné formy komunikácie
     • rozlišit kultúrne a nekultúrne prejavy v správania sa
     • vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty
     • oboznýmiť deti s prevenciou, metodám riešenia  šikanovania a opatreniami na riešenie  situácie šikanovania
     • zvyšovať  pozornosť u detí voči starším ľuďom
     • poskytnúť pomoc alebo pomoc přivolat

     Pracovno-technická oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele
     • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
     • vedieť  spolupracovať so skupinou
     • rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
     • získavať základy zručností potrebných pre praktický život
     • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
     • rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

      

     Esteticko-výchovná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
     • rozvíjať základy vzťahu k umeniu
     • rozvíjať talent a špecifické schopnosti
     • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
     • prejavovať pozitivny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
     • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
     • objavovať krásu v bežnom živote

     Telovýchovná, zdravotna a športová oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • kultivovať základné hygienické návyky
     • rozvíjať pohybové schopnosti detí
     • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
     • pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog
     • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
     • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
     • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
     • rozvíjať športový talent a schopnosti
     1. Plán profesijného rozvoja pedagogických pracovníkov

      

     Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality procesu výchovy a vzdelávania detí.

     Cieľom vzdelávania je :

     • podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školských kluboch
     • motivovať pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti
     • zdokonaľovanie zručností vo využívaní a práci s PC
     • získať zručnosť pre riešenie špecifických problémov vo výchove pri práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

      

     V pláne profesijného rozvoja budeme naďalej  využívať ponuku metodického centra a ministerstva školstva.

      

     1.  Rozvíjanie kľúčových kompetencií detí v ŠKD

      

           Kompetencie učiť sa učiť

           Komunikačné kompetencie

           Pracovné kompetencie

           Sociálne kompetencie

           Občianske kompetencie

           Kultúrne kompetencie

      

     1. Plán aktivít a prezentácie Školského klubu detí

      

     September

     • Oboznámenie sa s režimom, školským poriadkom a poriadkom ŠKD, krúžkovou činnosťou, základné orientácie v škole a v blízkom okolí
     • Pravidlá a  zásady spolužitia v ŠKD
     • Poriadok v aktovke
     • Výtvarná súťaž v ŠKD – návrh na poštovú známku
     • Zásady správneho stolovania – upevňovanie stolovacích návykov

      

     Október

     • Na kolesách za zdravím
     • Napíšem básničku pre dedka a babičku – výroba pozdravou
     • Šarkaniáda – výroba šarkanov, púšťanie na ihrisku
     • Práca s prírodným materiálom - výstava

      

     November

     • Halloween – cechovačka prvákov a karneval v spolupráci so ZŠ 1.stupeň
     • Návšteva knižnice – rozvoj čitateľskej gramotnosti
     • Pátranie v rozprávke – rozprávkový kvíz
     • Ďalej, vyššie, rýchlejšie – popoludnie v telocvični

      

     December

     • Výstava vianočnej pohľadnice – vyhodnotenie súťaže
     • Advent – pripomínanie si vianočných zvykov a tradícií, zhotovenie adventného kalendára
     • Tvorivá dielňa – vianočná burza
     • Vianočný punč – sledovanie rozprávky s vianočnou tematikou

      

     Január

     • Novoročné predsavzatia – posedenie pri čaji
     • Penaltový turnaj – súťaž v pokutových kopoch na bránku a hodoch na kôš
     • Snehulko a Snehulka  – súťaž o najkrajšieho snehuliaka
     • Dobre vedieť – vedomostná súťaž

      

     Február

     • Valentínky – vytvoriť pozdrav pre kamarátov
     • Fašiangy – príprava masiek, minidiskotéka
     • Dobble  – súťaž v spoločenskej hre o kráľa ŠKD

     Marec

     • Starší čítajú mladším – čítanie medzi oddeleniami
     • Vymaľuj si rozprávku- omaľovanka obrých rozmerov
     • Olympiáda – trojboj v telocvični
     • Voda je život – plagát ku dňu vody

      

     Apríl

     • Veľká noc – tradície, zvyky, kraslice
     • Nekonečný vesmír – výtvarná súťaž v ŠJD
     • Deň Zeme – ekodeň
     • Čistá planéta – kvíz s environmentálnou tematikou

      

     Máj

     • Sviatok mamičiek – výroba darčekov pre mamičky
     • Deň mlieka – tvorba projektu v skupine
     • Bezpečne na cestách a necestách – dopravný kvíz
     • Talent ŠKD – ukáž čo dokážeš

      

     Jún

     • Deň detí – športové súťaže na multifunkčom ihrisku
     • Škola snov – výtvarná súťaž
     • Futbalový turnaj medzi oddeleniami
     • Hodnotenie celoročnej činnosti ŠKD

      

     1. Materiálno-technické a priestorové podmienky ŠKD

      

     • stav priestoru slúžiaceho výchove a vzdelávaniu zodpovedá výchovným podmienkam,
     • oddelenia ŠKD sú v troch triedach spolu s triedou 1. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka,
     • údržba a úprava areálu je vykonávaná vlastným zamestnancom a vlastnou technikou,

      

     1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

     Hospitačnú činnosť ako jednu z foriem kontroly zamerať na:

     • plnenie cieľov obsiahnutých vo výchovných osnovách Výchovného vzdelávacieho programu ŠKD,
     • plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti s ohľadom na potreby a záujmy detí, rešpektujúc schopnosti, individuálne potreby a možnosti detí,
     • proces výchovy a vzdelávania,
     • výsledky výchovy a vzdelávania detí.

      

     1. Plnenie úloh členmi MZ ŠKD

     1. Zabezpečiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní:

     • dostatok relaxácie a aktívneho pohybu,
     • vhodný stravovací a pitný režim,
     • vhodné svetlo, dostatočné teplo, bezhlučnosť, čistota a vetranie priestoru,
     • zaistiť ochranu detí pred úrazmi,
     • viesť evidenciu  školských úrazov detí, ku ktorým môže dôjsť počas výchovno – vzdelávacej činnosti alebo pri činnosti organizovanej Školským klubom detí.

     2. Vytvárať psychosociálne podmienky:

     • kľudné prostredie a priaznivá sociálna klíma – otvorenosť, partnerstvo v komunikácii, tolerancia,
     • rešpekt k potrebám jedinca a jeho osobným problémom,
     • veková primeranosť a motivujúce hodnotenie,
     • ochrana detí pred násilím, šikanovaním a ďalšími patologickými javmi,
     • budovanie komunity na princípoch slobody, zodpovednosti a stability,
     • včasná informovanosť detí a rodičov o činnosti školského klubu detí
     1. Vnútorný poriadok ŠKD
     • Príloha č.1 Plánu práce ŠKD

      

     Plán vypracovali:

     Renáta Grabanová                          .........................................

     Beáta Pelegrinová                            .........................................

     Bc. Nika Jašeková                            .........................................

      

              

     Prerokovaný a schválený MZ                                               dňa:  28.8.2019

      

     Schválený riaditeľkou školy                                                 dňa:  9.9.2019