• SPRÁVA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY

    •                      Základná škola s materskou školou, Školská 7, 044 71 Čečejovce

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                

     SPRÁVA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

     MATERSKEJ ŠKOLY

     ZA ŠKOLSKÝ ROK  2017/2018

      

      

      

      

      

      

      

            „Dajme deťom krídla, aby vzlietli vysoko a doleteli čo najďalej.“

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

      

     Názov školy:              Základná škola s materskou školou

     Adresa:                      Školská 7, 044 71 Čečejovce

     Riaditeľ školy:          Mgr. Monika Szanyiová

     Telefón:                     055 4649211

     E-mail:                       zssmscecejovce@gmail.com

     Zriaďovateľ:            Obec Čečejovce      

      

     1. Charakteristika zariadenia

     V školskom roku 2017-2018 sa výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ realizovala v troch triedach.         

      

     Počet zapísaných detí  :      69

     Veková štruktúra detí  :     I.  trieda Žabky:           2-4 ročné deti

                                                   II. trieda Zajkovia:      4-5 ročné deti

                                                  III. trieda Ježkovia:      5-6 ročné deti

      

     Počet učiteliek             :      6

     I. trieda Žabky:         tr.uč. Mgr. Adriána Havranková, Erika Lehocká

     II. trieda Zajkovia:   tr.uč. Bc. Martina Klaudia Pavlová, Alžbeta Fischer

     III. trieda Ježkovia: tr.uč. Simona Golenyová, Zuzana Dudášová

      

     Priemerná dochádzka

      I. trieda – zapísaných:                       26 detí

                        prerušenie dochádzky:        4 deti

                        priemerná dochádzka:      14 detí

      

     II. trieda – zapísaných:                      17 detí

                         priemerná dochádzka:     14 detí

      

     III. trieda – zapísaných:                     26 detí

                          prerušenie dochádzky:     1 dieťa

                          priemerná dochádzka:    19 detí

      

                

     Vyučovací jazyk          :      slovenský    

     Prerušenie predprimárneho vzdelávania: K. Galková, N. Bitnerová, N. Bitnerová, O. Kulcsár, R. Lakatoš

     Počet detí zapísaných do 1.ročníka ZŠ: 25

     Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 1

      

     Údaje o počte zamestnancov

      

     V MŠ vykonávalo odbornú výchovno-vzdelávaciu činnosť šesť pedagogických pracovníkov. Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov spĺňali nasledovne:

     p. Zuzana Dudášová – SPgŠ Prešov - učiteľstvo pre MŠ

     sl. Erika Lehocká – SPgŠ Lučenec - učiteľstvo pre MŠ

     p. Alžbeta Fischer – SPgŠ Prešov- učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre ŠKD,  1.atestácia

     sl. Simona Golenyová – SSOŠ Bukovecká Košice -  učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

     sl. M. Klaudia Pavlová – SSOŠ Bukovecká Košice – sociálno-výchovný pracovník, PF  v Prešove vychovávatestvo, I.stupeň

     p. Adriána Havranková – PF UMB v Banskej Bystrici - Predškolská pedagogika, II.stupeň, 1.atestácia

      

      

     B)  HODNOTENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ŠKOLY

                        Tvorivo-humanistickou koncepciou výchovy a vzdelávania, v ktorej strede záujmu  je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt, sme sa zamerali na podporovanie celostného osobnostného rozvoja dieťaťa. Cieľavedomým vedením, vychovávaním a vzdelávaním sme im poskytovali kvalitné základy do života i ďalšieho vzdelávania. Aktivizovali a motivovali rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociobility detí a podporili ich vzťah k poznávaniu a učeniu sa hrou. V každodenných edukačných aktivitách sme rozvíjali tvorivosť a predstavy detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovali dostatočný čas, priestor a možnosti hľadať a objavovať nové cestou sebarealizácie a utvárania vlastnej jedinečnosti, taktiež uplatňovali aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie, posilňovali schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia detí. V maximálnej možnej miere sme sa snažili zosúladiť činnosť školy s miestnymi podmienkami, požiadavkami a zvláštnosťami, s požiadavkami detí, rodičov a zriaďovateľa. Vytvárali priestor pre interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, prepájali učenie so životom a rozvíjali kľúčové kompetencie detí. Skvalitnili sme úroveň počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, zvyšovali informačnú gramotnosť, rozvíjali a prehlbovali základy environmentálnej výchovy. Podarilo sa nám zvýšiť pohybovú aktivitu detí a ich pobyt na čerstvom vzduchu, športovanie a radosť z prirodzenej súťaživosti. V matematickej podoblasti sme rozvíjali a prehlbovali kritické a tvorivé myslenie detí. Naučili sme deti spôsobom primeraným veku, čo je zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc, pestovali základy dopravnej disciplíny, vštepovali im zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke.

      

     C)  HODNOTENIE PROJEKTOV

      

     • ZDRAVÉ ZÚBKY – u detí sme utvárali správne návyky ústnej hygieny a zdravej životosprávy interne v rámci edukačných aktivít
     • ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSKTVA – v edukačnom procese sme efektívne využívali interaktívnu tabuľu a dataprojektor získané z národného projektu.
     • AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE – získaným metodickým materiálom z tohto projektu a aktivizujúcimi metódami sme obohatili a rozvíjali mediálnu výchovu v MŠ.
     • PREVENTÍVNY PROGRAM – projekt, ktorý zahŕňal ciele, hry a vzdelávacie aktivity z environmentálnej výchovy, zdravej školy, prevencie šikanovania, prevencie obezity a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
     • POHYBOVÝ PROGRAM – rozvíjali sme hrubú motoriku detí vplyvom pohybových hier a rôznych cvičení.
     • DOPRAVNÉ IHRISKO – dopravné ihrisko sme využívali na získavanie vedomostí a praktických zručností u detí v oblasti dopravnej výchovy.

      

      

      

     D)  HODNOTENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

      

     Neoddeliteľnou súčasťou predprimárneho vzdelávania je formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život. Ciele a vzdelávací obsah boli vyjadrené v jednotlivých vzdelávacích oblastiach tak, že boli kompatibilné so základnými požiadavkami na kombináciu vedomostí, zručností a postojov vyjadrených v koncepte tzv. kľúčových kompetencií.

                Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v  oblastiach všeobecného vzdelávania. Obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýval a vyčerpával komplexne celý obsah vzdelávania v materskej škole.

     Obsah vzdelávania v materskej škole bol vymedzený v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

     • Jazyk a komunikácia
     • Matematika a práca s informáciami
     • Človek a príroda
     • Človek a spoločnosť
     • Človek a svet práce
     • Umenie a kultúra
     • Zdravie a pohyb

     Vzdelávacie oblasti boli vzájomne prestupné a ciele jednej z nich bolo možné dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. Pri plánovaní obsahu vzdelávania sa učiteľky snažili o vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí a ich integráciu v závislosti od vývinových špecifík a od úrovne dosiahnutých spôsobilostí detí v konkrétnej triede.

      

      

     Jazyk a komunikácia

     Učiteľky rozvíjali komunikačné kompetencie detí vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. Vytvárali adekvátne prostredie a využívali vhodné metódy stimulujúce rozvoj otvorenej komunikácie. Využívali aktivity na rozvoj analyticko-syntetickej činnosti v rôznych organizačných formách a kvalitnou stimuláciou,  kultivovanou komunikáciou boli vzorom pri formovaní komunikačných schopností detí. Vhodnými aktivitami rozvíjali spôsobilosti detí verbálne i neverbálne vyjadrovať svoje pocity, potreby, myšlienky. Na rozvoj predčitateľskej gramotnosti využívali učiteľky kreslené aj písané texty, maľované čítanie adekvátne vývinovej úrovne každého dieťaťa, rozvíjali súvislé vyjadrovanie detí prostredníctvom reprodukcie detských textov. Využívali individuálne i skupinové formy práce, ktoré prostredníctvom aktivizujúcich metód jazykového a rečového cvičenia dávali priestor k zvyšovaniu jeho úrovni, taktiež využívali hry a riekanky na rozvoj správnej výslovnosti a kládli dôraz na logopedickú prevenciu. Učiteľky volili a využívali vhodné texty rozmanitých žánrov a využívali aj informačné texty. Demonštrovali funkciu písanej reči prostredníctvom rôznorodých žánrov a podporovali pozitívny vzťah ku knihám a písanej kultúre, upevňovali čitateľské návyky pravidelným čítaním a bohatou ponukou textových žánrov. Venovali pozornosť a vytvárali príležitosti na vysvetlenie a vyvodenie významov nových a neznámych slov, pri práci s textami pri spoločnom čítaní viedli riadené rozhovory a diskusie, pri čítaní detských literárnych útvarov venovali osobitnú pozornosť použitým jazykovým prostriedkom. V rôznych vzdelávacích aktivitách učiteľky rozvíjali grafomotorické predpoklady písania detí.

      

     Opatrenia:

     • vhodnými aktivitami rozvíjať spôsobilosti detí verbálne i neverbálne vyjadrovať svoje pocity, potreby, myšlienky,
     • naďalej využívať vhodné metódy na rozvoj predčitateľskej gramotnosti – kreslené aj písané texty, maľované čítanie, slovná banka, pojmové mapovanie a pod.,
     • využívať hry a riekanky na rozvoj správnej výslovnosti a klásť dôraz na logopedickú prevenciu,
     • postupovať podľa individuálneho tempa a rozvojových možností každého dieťaťa,
     • upevniť správne návyky vrátane sedenia, sklonu papiera pri kreslení a maľovaní za stolom a úchopu kresliaceho materiálu,
     • vhodnou motiváciou a primeranými aktivitami rozvíjať koordináciu zraku a ruky.

      

      

     Matematika a práca s informáciami

     Vo výchovno-vzdelávacej činnosti volili učiteľky formy práce podporujúce objavovanie, skúmanie, porovnávanie a pochopenie. Hravou formou upevňovali poznanie číselného radu najprv do 5, neskôr do 10, aj od ľubovoľného čísla a umožnili deťom zisťovať počet objektov pomocou hmatu, sluchu ako aj v rôznych prostrediach. Vhodnou motiváciou a didaktickými hrami učiteľky viedli deti k pochopeniu a riešeniu úloh so základnými matematickými operáciami, umožnili deťom využívať orientáciu v priestore, rovine a rade v rôznorodých situáciách a hrách. Viedli deti k poznaniu, rozlíšeniu a opisu plošných a priestorových geometrických útvarov v spontánnych i riadených činnostiach. Predstavili deťom meranie prostredníctvom jednoduchých hier aj pomocou neštandardných jednotiek, vytvorili rôzne situácie na porovnávanie a usporiadanie predmetov poda určených kritérií. Podporovali sebavedomie, samostatnosť dstí a istotu vo svoje  schopnosti pri riešení problému primeraným hodnotením a povzbudzovaním. Učiteľky preferovali námetové a edukačné hry, manipuláciu s trojrozmernými predmetmi. Správne formulovali problémové otázky a vytvárali priestor na vyslovenie názoru a hľadanie riešení deťmi, v spontánnych i riadených činnostiach navodili hrové aktivity na riešenie jednoduchých problémových úloh a rozvíjali logické myslenie.

     Pri jednoduchej manipulácii s PC si deti upevňovali elementárne zručnosti, učili sa orientovať v jednoduchých detských edukačných programoch napr. Detský kútik, Cirkus Šaša Tomáša, Výlety Šaša Tomáša, Veselá lienka, Dominik, využívali výtvarný softvér RNA a digitálne hračky Bee-Bot a bager Constructa-Bot.  Deti III. triedy aktívne využívali získané elementárne zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou, pracovali v rôznych softvéroch, riešili úlohy zo vzdelávacieho portálu  Planéta vedomostí (www.planetavedomosti.iedu.sk/) a úlohy z interaktívneho programu Dieťa a svet (www.abcmaterskeskoly.sk/). Deti získavali informácie z rôznych zdrojov - detských časopisov, encyklopédií a kníh.

      

     Opatrenia:

     • voliť aktivizujúce metódy a formy práce na rozvoj logického, kritického a tvorivého myslenia,
     • vytvárať dostatočný priestor na vyslovenie vlastného názoru a na hľadanie správnych odpovedí pri riešení problému,
     • využívať edukačné programy, digitálne hračky a interaktívnu tabuľu vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvoj informačnej podoblasti, ako aj integrovane v ďalších podoblastiach vzdelávania.

      

      

     Človek a príroda

     Učiteľky využívali silné stránky a záujmy detí na rozvíjanie tých vedomostí, zručností a schopností, v ktorých zaostávali, viedli deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch a situáciách tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju meniť a zdokonaľovať.

     Vo vzdelávacích aktivitách volili také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami, volili podnetné, stimulujúce situácie, ktoré vzbudzujú u detí snahu poznávať prírodné reálie. Učiteľky boli pre deti vzorom zvedavej a bádajúcej osoby, ktorá kladie otázky a hľadá odpovede, rozvíjali prírodovednú gramotnosť a špecifické spôsobilosti, ktoré deťom dávajú nástroje na zorientovanie sa v nových poznávacích situáciách, pomáhajú im systematizovať skúsenosť a vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta. Rozvíjali prírodovedné spôsobilosti ako pozorovanie (cieľavedomé získavanie nových informácií z prostredia), kategorizovanie (porovnávanie a triedenie na základe cieleného pozorovania) a empirická komunikácia (vyjadrená argumentáciou, vlastnou skúsenosťou), taktiež rozvíjali spôsobilosti tvoriť predpoklady, ktoré vedú deti ku skúmaniu predmetov, javov a situácií pokusom a omylom alebo jednoduchým pozorovaním. Podporovali deti v ich bádateľskej snahe, usmerňovali ich tak, aby dospeli k zmysluplnému poznaniu a poskytovali im informácie, ktoré im pomohli uchopiť základné prírodovedné pojmy. Učiteľky rozvíjali spontánny a prirodzený záujem o spoznávanie nového a učili deti aplikovať v hre získané poznatky a skúsenosti.

      

     Opatrenia:

     • voliť aktivizujúce metódy a formy práce na rozvoj prírodovednej gramotnosti detí,
     • naďalej podporovať deti v ich bádateľskej činnosti,
     • využívať silné stránky osobnosti a spontánny záujem detí na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností, v ktorých zaostávajú.

      

     Človek a spoločnosť

     Vo vzdelávacích aktivitách učiteľky viedli deti k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch, umožnili deťom zoznámiť sa s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných geografických a historických prvkov najmä prostredníctvom pozorovania a následného zdieľania zážitkov a skúseností detí. Oboznámili deti s režimom dňa, v ktorom poznávajú jednotlivé časové úseky dňa, rozlišovať časové vzťahy týždňa, mesiaca a roka, viedli deti k poznávaniu a orientácií v okolí prostredníctvom dominánt obce, v ktorom deti žijú, oboznámili ich aj s kultúrou a spoločenským dianím v regióne či vlasti jako aj s hlavným mestom Slovenskej republiky. Učiteľky učili deti pravidlá cestnej premávky a dopravných pravidiel vo vzťahu k deťom a to v role chodca, cyklistu či kolobežkára, ako aj k ich praktickému overeniu s využitím dopravného ihriska. Využívali metódy poznávania spoločenského prostredia – didaktická hra, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí. Kládli dôraz na utváranie identity detí najmä na základe rodinných väzieb a na získavanie elementárnych sociálnych zručností dôležitých pre ich sociálnu komunikáciu medzi rovesníkmi a pre fungovanie detí medzi ľuďmi v širšom spoločenskom prostredí. Viedli deti k osvojeniu si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti, rozvíjali sebareflexiu a vnímanie a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií a vlastností u seba a u druhých osôb prostredníctvom taktného usmerňovania detí. Rozvíjali predpoklady pre prosociálne cítenie a správanie detí, napr. pre uplatňovanie vďačnosti, pomoci, obdarovania, delenia sa a pod., s dôrazom na pozitívny model etického správania sa učiteľky a viedli deti k vytvoreniu si adekvátneho sebaobrazu a k získaniu adekvátnej sebaúcty.

      

     Opatrenia:

     • využívať metódy prosociálnej výchovy – napodobňovanie modelov pozitívneho etického správania, rolová hra a zážitkové učenie,
     • učiť deti  riešiť konflikty nenásilnou formou,
     • naďalej učiť deti vedieť ohodnotiť a zdôvodniť vhodnosť a nevhodnosť svojho správania,
     • ranný kruh zamerať na hodnotenie vlastného správania a výkonu ako aj iných detí,
     • rozvíjať žiaduce osobnostné charakteristiky detí.

      

      

     Človek a svet práce

     Učiteľky rozvíjali základné zručnosti detí zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote. Vytvárali dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na to, aby každé dieťa malo rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať elementárne zručnosti ako i elementárne technické myslenie. Vytvárali situácie pre deti na spoznávanie vlastností materiálov a využívali to, čo o materiáloch vedia, podporovali deti v úspešnosti technických zadaní, rozvíjali vnímavosť voči prostrediu, umožnili pozorovanie vlastností predmetov, pokusom a omylom skúšali rôzne riešenia, tvorivo pristupovali k využívaniu dostupných materiálov a nástrojov. Viedli deti k tvorbe vlastných postupov, resp. k spontánnej modifikácii zadávaných postupov.

      

     Opatrenia:

     • rozvíjať propedeutiku technickej gramotnosti a s ňou súvisiacich zručností vrátane úvodu do sveta práce a pracovných činností.

      

      

     Umenie a kultúra

     Edukačnú činnosť učiteľky smerovali na rozvoj elementárnych hudobných schopností, zručností a návykov detí, vytvárali priestor pre osobnú skúsenosť s rytmizáciou v podobe: rytmizácie riekaniek, slov a slovných spojení, rytmických dialogických hier a rytmických sprievodov k piesňam či riekankám. Učili deti nielen spievanie vhodných a pre detského interpreta primeraných piesní (ľudové piesne, piesne vytvorené pre potreby výchovy dieťaťa, populárne piesne pre deti), ale aj prácu s detským hlasom prostredníctvom hlasových a dychových cvičení a hier s hlasom a dychom, rozvíjali vokálne kompetencie a odstraňovali nespevnosť detí, uplatňovali správne spevácke návyky do takej miery, do akej ich môžu mať deti predškolského veku osvojené. Vytvárali pedagogické situácie, v ktorých deťom umožnili využívať hudobné nástroje Orffovho inštrumentára, aj vlastnoručne zhotovené rytmické nástroje, rešpektujúc hudobné cítenie a predstavy detí. Učiteľky viedli deti k tomu, aby svoje pocity z počúvanej hudby pomenovali – verbalizovali, vyjadrili pohybom či výtvarne. Učili deti spájať tanečné prvky aj s hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy) do jednoduchých choreografií, využívali imitáciu ako východisko hudobno-pohybových činností a hudobno-pohybových hier a vytvorili priestor pre tvorivé pohybové stvárnenie hudobných podnetov.

     Učiteľky sa snažili dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých výtvarných činností s materiálmi a nástrojmi pomocou jednoduchých výtvarných vyjadrovacích prostriedkov vyjadrovali svoje predstavy, rozvíjali si fantáziu a tvorivosť, získavali a rozvíjali si elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti a návyky. Výtvarnými činnosťami viedli deti k poznávaniu a pomenovávaniu tvarov, k objavovaniu významu v novovzniknutých tvaroch a k vyjadrovaniu sa k vlastnej výtvarnej činnosti a produktu a tiež k artefaktom iných detí. Rozvíjali elementárne zručnosti pri skladaní papiera vytváraním jednoduchých papierových skladačiek a pri práci s mäkkým modelovacím materiálom modelovaním jednoduchých figurálnych a geometrických tvarov. Učili deti spoznávať základné a zmiešané farby a techniku práce s nimi na základe experimentovania s farbami a ovládania maliarskeho nástroja, kládli dôraz na osobné prejavy detí prostredníctvom širokej škály výtvarných vyjadrovacích prostriedkov, z ktorých si vyberali a kombinovali ich. Učiteľky vytvárali priestor na stretnutie s umeleckým dielom, utvárali prvé základy vedomého emocionálne podloženého vzťahu k umeniu, prostredníctvom aktívnych výtvarných činností a rozhovorov s učiteľkami a inými deťmi oboznámili deti s rôznymi druhmi výtvarného umenia a umožnili im reagovať výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo.

      

     Opatrenia:

     • naďalej vytvárať priestor pre osobnú skúsenosť s rytmizáciou, pracovať s detským hlasom prostredníctvom hlasových a dychových cvičení a hier s hlasom a dychom,
     • vytvoriť priestor pre tvorivé dotváranie spevu piesní a hudobnej skladby hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára,
     • integrovať všetky hudobné prejavy so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, ako aj prostriedkami hudobnej dramatiky – hudobno-dramatickej improvizácie a interpretácie, hudobnými rozprávkami, hudobno-dramatickom stvárnení piesní a riekaniek. 
     • umožniť deťom experimentovanie s farbami a ovládanie maliarskeho nástroja,
     • viesť deti k verbálnemu komentovaniu vlastného výtvarného prejavu a venovať pozornosť detailom ľudskej a zvieracej figúry,
     • naďalej rozvíjať elementárne zručnosti pri skladaní papiera a pri práci s mäkkým modelovacím materiálom viesť deti k modelovaniu jednoduchých figurálnych a geometrických tvarov.

      

      

     Zdravie a pohyb

     Učiteľky poskytovali základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viedli deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností. Motivovali deti k pohybovej aktivite a využívali ju v každodennom živote bez pocitu únavy alebo vyčerpania,viedli deti k pochopeniu významu zdravia pre človeka, pochopenie významu pohybu pre zdravie a načrtli hlavné charakteristiky zdravého životného štýlu. Učiť deti k správnemu držaniu tela, ktoré vhodne podporili adekvátnymi zdravotnými cvičeniami. Viedli deti k dodržiavaniu hygienických zásad a osvojovaniu si základných hygienických návykov, učili deti kultúre stolovania používaním príboru a udržiavaním čistoty pri stolovaní, i základné sebaobslužné činnosti ako sú obliekanie, vyzliekanie, obúvanie. Poskytovali deťom dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie a súčasne ich motivovali k osvojovaniu si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin. Pri realizácii telesných cvičení dbali na správnu techniku vykonania jednotlivých cvičení tak, aby bol zachovaný ich fyziologický účinok. Realizovali s deťmi v areáli materskej školy kolobežkovanie, sánkovanie a iné sezónne aktivity, vhodnými cvičeniami podporovali nácvik správnej techniky týchto pohybových zručností. Zvýšili pohybovú aktivitu detí vo všetkých činnostiach počas celého dňa, účelne využívali priestory telocvične, školského dvora, detského a multifunkčního ihriska a spestrili pohybové aktivity používaním telovýchovného náčinia a náradia. Zvýšenú pozornosť venovali otužovaniu organizmu detí, naučili deti pohybovým zručnostiam a správnej koordinácii hlavne v atletických a gymnastických cvičeniach a v základných individuálnych prvkoch loptových hier. Učili deti vyhrávať i prehrávať, zvyšovali ich fyzickú kondíciu, vytrvalosť, silu a odolnosť, pričom postupovali podľa individuálneho tempa a rozvojových možností každého dieťaťa.

      

      

     Opatrenia:

     • pravidelne implementovať zdravotné cviky do denného poriadku, primerane zaťažovať detský organizmus počas cvičenia,
     • naďalej viesť deti k pochopeniu významu zdravia pre človeka, pochopenie významu pohybu pre zdravie ako aj zdravého životného štýlu,
     • účelne využívať multifunkčné ihrisko na realizáciu rôznych športových a pohybových aktivít.

      

      

     E)  AKTIVITY MŠ

      

     SEPTEMBER

     • Klbko kamarátstva – aktivita v rámci MŠ na rozvoj prosociálnej výchovy detí                                                                                                                                                                                                    26.09.2017
     • Viacboj všestrannosti 1 – program zdravých škôl, aktivita v rámci MŠ

                                                                                                                     29.09.2017

      

     OKTÓBER

     • Bezpečne na kolesách – aktivita v areáli školy, program zdravých škôl

     05.10.2017

     • Deň zdravej výživy – aktivita v rámci každej triedy, program zdravých škôl

                11.10.2017

     • Deň úcty k starším – aktivita v spolupráci so ZŠ v KD                 20.10.2017
     • Halloweenská diskotéka spojená s Karnevalom – aktivita s rodičmi v kultúrnom dome                                                                                                        26.10.2017

                                                                                                            

     NOVEMBER                                                                                                                  

     • Preventívne meranie zraku – aktivita v spolupráci so ZŠ              07.11.2017
     • Super deň s rodičmi – aktivita v rámci Dňa MŠ na Slovensku       16.11.2017
     • Zlatá rybka – hudobné vystúpenie Uja Ľuba                                  22.11.2017
     • Otvorená hodina v 1. ročníku ZŠ                                                  23.11.2017

      

     DECEMBER

     • Privítanie Mikuláša – spolupráca so ZŠ                                        06.12.2017
     • Vianočná akadémia – spolupráca so ZŠ                                        10.12.2017

      

     JANUÁR

     • Zimné radovánky – aktivita v rámci programu zdravých škôl       17.01.2018
     • Mladý stopár – aktivita v spolupráci s ŠOP SR NP Slovenský kras, ekovýchovný program                                                                                          26.01.2018                                                                                                          
     • Cvičíme pre radosť – aktivita s rodičmi v telocvični školy            30.01.2018 

                                                                                                        

     FEBRUÁR

     • Zaujímavý život netopierov – aktivita v spolupráci s ŠOP SR NP Slovenský kras, ekovýchovný program                                                                       06.02.2018                                                                                                           

      

     MAREC

     • Usínanie s rozprávkou – aktivita v spolupráci so ZŠ                     12.03.2018
     • Nevesta myška – návšteva Bábkového divadla v Košiciach          20.03.2018
     • Deň vody – aktivita v rámci MŠ, program environm. výchovy       22.03.2018                                                         

      APRÍL                                                                                                                                                                                                             

     • Zápis do 1.ročníka ZŠ – spolupráca so ZŠ                                    09.04.2018 
     • Bylinková záhradka – Tajomstvo semienkaaktivita v rámci MŠ, program

     zdravých škôl, zriadenie bylinkovej záhradky                                 11.04.2018

     • Otvorená hodina v 1. ročníku ZŠ                                                  18.04.2018
     • Čaro prírody – aktivita v rámci MŠ, program envir. výchovy       20.04.2018
     • Na lúke – aktivita v spolupráci s ŠOP SR NP Slovenský kras, ekovýchovný

     program                                                                                             26.04.2018

      

     MÁJ

     • Deň mlieka – program zdravých škôl, aktivita v rámci MŠ 22.05.2018
     • Viacboj všestrannosti 2– program zdravých škôl, aktivita MŠ         24.05.2018 
     • Deň pásikavých tričiek – aktivita v spolupráci so ZŠ                       29.05.2018

      

     JÚN

     • Deň detí  a Čečejovský maratón – aktivity v spolupráci so ZŠ a obcou

     01.06.2018

     • Školský výlet                                                                                    06.06.2018
     • Program Filip – divadelné predstavenie - Záhadná príroda           12.06.2018                            
     • Rozlúčková slávnosť                                                                       25.06.2018

      

     Nezrealizované aktivity:

     Deň matiek –  z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu 

      

      

     F)  HODNOTENIE KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

             

     V uplynulom školskom roku deti MŠ navštevovali krúžok anglického jazyka. Krúžkovú činnosť zabezpečila a spolufinancovala obec a zastrešovala ju jazyková škola EMPIRE Košice s.r.o.. Krúžok bol 1x týždenne 45 minút pod vedením lektorky AJ Andrei Niny Gašparovičovej. Krúžok navštevovalo spolu 28 detí, z toho 19 detí z III. triedy a 9 detí z II. triedy.

      

      

     G)  HODNOTENIE VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY

      

                 Hospitačná činnosť ako jedna z foriem kontroly bola zameraná na plnenie cieľov obsiahnutých vo vzdelávacích oblastiach ŠVP, na plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti s ohľadom na potreby a záujmy detí, ako aj organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, edukačný  proces a výsledky učenia sa detí.

                

      

     H)  ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

      

                 V tomto školskom roku sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili a ukončili nasledovné vzdelávacie programy:

      

     Mgr. A. Havranková

     • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

      

     Alžbeta Fischer

     • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní

      

     Erika Lehocká

     • Interné vzdelávanie v rámci školy v oblasti grafomotorickej gramotnosti a dramatickej výchovy

      

     Zuzana Dudášová

     • Interné vzdelávanie v rámci školy v oblasti finančnej gramotnosti

      

     Simona Golenyová

     • Interné vzdelávanie v rámci školy v oblasti predčitateľskej gramotnosti

      

     Martina Klaudia Pavlová

     • Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
     • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní

      

      

      

     I)  MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY MŠ

      

     Stav priestorov slúžiacich výchove a vzdelávaniu detí zodpovedá výchovno-vzdelávacím požiadavkám. Za finančnej pomoci vedenia ZŠ s MŠ a zriaďovateľa sme zakúpili nábytok, stoly a stoličky do III.triedy, na detské ihrisko vahadlovú hojdačku, vláčik s tunelom a domček s tabuľou. Rodičovské združenie prispelo k zakúpeniu ďalšej vahadlovej hojdačky na detské ihrisko, financovali výtvarný materiál, ako aj knižné odmeny na koniec školského roka. Údržba a úprava areálu školy v priebehu celého roka bola vykonávaná vlastným zamestnancom školy a vlastnou technikou.

      

      

     J)  ZÁVER

      

                 Materskú školu a rodinu spája spoločný záujem o dieťa a rozvoj jeho osobnosti. Preto sme prehlbovali a skvalitňovali vzájomnú spoluprácu, vo výchovno-vzdelávacej činnosti v maximálnej miere uplatňovali pedagogické majstrovstvo smerujúce k rozvoju elementárnych základov  kľúčových kompetencií detí predškolského veku.

      

      

     V Čečejovciach dňa 30.06.2018

      

      

     Vypracovala: Mgr. Adriána Havranková                                    .................................................